Burmistrz Augustowa zwrócił się do rad pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6, Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 3 o opinię na temat utworzenia dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych.

 Jestem zwolennikiem szerokich konsultacji. Odbywam teraz szereg spotkań z nauczycielami i rodzicami. Chcę też poznać opinię rad pedagogicznych. 

– wyjaśnia Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.

 Decyzję o powołaniu zespołów podejmie Rada Miejska. Jeśli zdecyduje o przyjęciu nowego rozwiązania, to od 1 września 2020 roku:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie wraz z Przedszkolem Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie utworzą Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1,

– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie wraz Przedszkolem Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie utworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2.

 – Szkoły i Przedszkola łączone w zespoły zachowają swoje statuty, tradycję, imiona i sztandary. Pozostanie w nich oczywiście również ta sama kadra pedagogiczna. Wszystkie etaty zostają zachowane zgodnie z zatwierdzonymi już arkuszami organizacyjnymi 

– dodaje Burmistrz.

 Utworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych stanowi jedynie zmianę organizacyjną i nie będzie wiązało się z żadnymi negatywnymi skutkami dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Poziom opieki oraz jakość oferty edukacyjnej i wychowawczej jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych zostanie zachowany, a nawet poprawiony dzięki lepszej integracji środowiska nauczycieli, rodziców i uczniów. Poprzez połączenie placówek dzieci zyskają możliwość harmonijnego rozwoju w pierwszych etapach procesu dydaktycznego, który będzie się teraz odbywał w sposób ciągły i w którym poprawie ulegnie diagnozowanie problemów wychowawczych, wyrównywanie braków edukacyjnych i przekazywanie wiedzy o uczniach. 

– mówi Anita Szostak – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu.

 Połączenie placówek usprawni proces zarządczy. W momencie utworzenia zespołów zarządcą obu obiektów będzie jeden dyrektor, który poprzez połączony budżet uzyska zwiększoną elastyczność finansową, będzie odpowiedzialny za dokonywanie zakupów, w tym pomocy dydaktycznych, środków czystości i jednocześnie w kompleksowy sposób zadba o stan techniczny budynków. Równie istotna jest możliwość wspólnej realizacji zadań przez pracowników administracji i obsługi, co niewątpliwie obniży koszty administracyjne zespolonych jednostek a ponadto będzie zgodne z zasadami celowego, rzetelnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych. Wspólna administracja i obsługa umożliwi zapewnienie zastępstw podczas nieobecności pracowników.

 Zmianom nie ulegnie struktura zatrudnienia nauczycieli. Połączenie w zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rady szkoły oraz samorządów uczniowskich. Połączenie jednostek pozytywnie wpłynie jednak lepsze zarządzanie zespołem, w szczególności jeśli chodzi o bardziej efektywne dysponowanie kadrami w obliczu niżu demograficznego (uzupełnianie etatów, większa stabilność zatrudnienia, organizacja dyżurów w przerwach wakacyjnych i świątecznych etc.), lepsze wykorzystanie infrastruktury, pomieszczeń itp. Zespół daje możliwość zatrudniania nauczycieli na różnych etapach edukacji, na podstawie jednej umowy. Utworzenie zespołów, to także możliwość sprawniejszego organizowania doraźnych zastępstw przez nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, co nie powoduje przerw w realizacji podstawy programowej. Dla wyników pracy dydaktycznej ważne jest także kształtowanie długofalowej polityki kadrowej, na którą pozytywny wpływ ma dokonywana zmiana. 

– dodaje Anita Szostak.

 Odbyły się już spotkania z dyrektorami placówek. Propozycja utworzenia zespołów została też przedyskutowana na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych działających w szkołach.

 Zależało mi na spotkaniu ze związkami zawodowymi, aby rozwiać obawy pracowników. Powołanie zespołów nie powoduje zmian w zatrudnieniu. Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i administracji. Dziękuję związkowcom za owocne spotkanie. Mam nadzieję również na spotkania z radami pedagogicznymi placówek. Każda zmiana może powodować wątpliwości i budzić szereg pytań. Dlatego chcemy ją wprowadzić spokojnie i po szerokich konsultacjach. Wraz z Panią Kierownik jesteśmy gotowi na spotkania w każdej z jednostek, w tym również z radami rodziców, aby krok po kroku wyjaśnić korzyści z powstania zespołów i wyjaśnić ewentualne wątpliwości 

– mówi Zastępca Burmistrza Filip Chodkiewicz.

 W każdym z zespołów poza stanowiskiem dyrektora będzie również funkcja wicedyrektora odpowiedzialnego za przedszkole. Placówki wciąż zachowają swoją odrębność w dobrym znaczeniu słów, a jednocześnie zyskają powiększenie zasobów i większą elastyczność działania. Skoordynowane przeprowadzanie naborów, planowanie procesu edukacyjnego na różnych etapach pozwoli osiągnąć pozytywne efekty. Łatwiejsze będzie też tworzenie oddziałów zamiejscowych przedszkoli, co jest w ostatnich latach jasnym oczekiwaniem rodziców. W perspektywie kilku lat utworzenie zespołów pozwoli też nie tworzyć kilkunastu nowych etatów administracji po przejściu na emeryturę obecnych pracowników.

urzad.augustow.pl