zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (OWOP) w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego otwiera czwartą edycję programu „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne” skierowanego do organizacji pozarządowych z naszego województwa. Będą one mogły starać się o granty do 31 maja.

OWOP, jako Operator Programu Regrantingowego, rozpoczyna realizację czwartej edycji programu „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne”. W jego ramach odbędzie się konkurs na małe granty (do 1 500 zł), w ramach którego organizacje pozarządowe będą mogły składać wnioski o fundusze.

Program ma celu podniesienia świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in.:

  • obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
  • edukować w zakresie roli drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych, w szczególności nt. właściwego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
  • aktywizować mieszkańców, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
  • budować i utrwalać świadomość oraz wiedzę o walorach środowiskowych regionu poprzez prezentację oraz promocję bogactwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego.

Wnioski o granty można składać w terminie 11 – 31 maja 2020 roku. 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie OWOP.

W dniu 20 maja 2020 roku odbędzie się spotkanie edukacyjno-informacyjne online na temat konkursu. Szczegóły na temat spotkania dostępne są na stronie internetowej oraz na profilu Facebook OWOP.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Potoniec (e-mail: katarzyna.potoniec@owop.org.pl).

Program jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Samorząd wojewódzki udzielił wcześniej dotacji w kwocie 20 tys. zł na przeprowadzenie tego projektu.

Źródło:  OWOP

red. Cezary Rutkowski

wrotapodlasia.pl