DYSKUSJA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ KACZEGO DOŁKA

W środę, 26 lutego o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbyło się Spotkanie dotyczące rewitalizacji i zagospodarowania osiedla Przylesie, przez znaczną część mieszkańców Augustowa nadal nazywanego„Kaczym Dołkiem”.

Osiedle jest jednym z 4.obszarów obok Lipowca, Koszar i Centrum I, które w wyniku wielokryterialnej analizy porównawczej przeprowadzonej w ramach opracowania pn. Diagnozy i analizy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Mieście Augustów spełniało wymogi Ustawy o rewitalizacji i Wytycznych Ministra Rozwoju. W poszczególnych dzielnicach (jednostkach) o możliwości uznania ich za obszar zdegradowany zadecydowały następujące grupy zjawisk: Lipowiec – negatywne zjawiska przestrzenno‐funkcjonalne oraz techniczne. Koszary – negatywne zjawiska środowiskowe i techniczne. Kaczy Dołek – negatywne zjawiska gospodarcze i techniczne. Centrum I – negatywne zjawiska techniczne.

Przylesie zamieszkuje ok. 1300 osób. Na spotkanie przybyło ok. 30. mieszkańców osiedla. Obecni byli autorzy programu Anna Stankiewicz , dr Maciej Huculak i Grzegorz Czarniecki, pracownicy Urzędu Miejskiego i radni miejscy. W imieniu burmistrza zgromadzonych powitał wiceburmistrz Filip Jerzy Chodkiewicz.

Przybyli mieszkańcy, to osoby w tzw. wieku średnim i starsze. Stosunkowo mało było osób wchodzących w dorosłe życie – takich, które zainteresowane są zmianami w sferze społecznej. Głosy obecnych na sali dotyczyły w większości działań w innej ze sfer tj. technicznej. Celem głównym Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów jest: wzrost potencjału społeczno‐gospodarczego miasta poprzez zwiększenie spójności społecznej, poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie obiektów i terenów zdegradowanych. Czynnik społeczny nie został poruszony tym razem przez żadną ze stron. Niektóre uwagi mieszkańców dotyczyły możliwości zwiększenia miejsc parkingowych (planowany parking przewiduje miejsce dla 115 samochodów). Biorąc pod uwagę fakt, że 3/4 terenu objętego rewitalizacją zajmują budynki mieszkalne, wygospodarowanie większych parkingów jest rzeczą trudną. Można to zrobić np. kosztem dwóch placów zabaw planowanych na osiedlu, ale na to raczej nikt z mieszkańców nie wyrazi zgody. Jeden z głosów sugerował pozyskanie przez Miasto terenów leśnych za drogą prowadzącą z Augustowa do Sejn i wybudowanie tam parkingu dla osiedla. Podnoszono konieczność budowy boksów odgradzających śmietniki, stojaków na rowery. Naprawa lub wymiana kolektora na osiedlu, to temat budzący również duże zainteresowanie mieszkańców. Lokalizacja śmietników pod oknami mieszkań, tak jak to jest do tej pory, też nie powinna mieć miejsca – uważają mieszkańcy.

Wiceburmistrz zapowiedział, że w najbliższym czasie planowane są dwa kolejne spotkania z mieszkańcami „Kaczego Dołka”. Tym razem osoby pracujące nad programem i urzędnicy UM w Augustowie spotkają się z mieszkańcami w miejscu którego dotyczą konsultacje. Na dzielnicy w dniach 7. i 14. marca br. (w godzinach 10-14) ma być rozstawiony namiot, w którym będzie można spotkać się i zgłosić swoje uwagi i oczekiwania co do planowanych zmian.

Stosunkowo wąski zakres pytań może wynikać z braku świadomości części mieszkańców, że ich uwagi mogą dotyczyć działań długofalowych. Autorzy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów rekomendują, że działania władz powinne być też ukierunkowane na zapobieganie wykluczeniu szczególnie zagrożonych nim grup mieszkańców poprzez aktywizację i integrację, aktywizację i integrację społeczną dzieci i młodzieży oraz osób bezrobotnych, aktywizację postaw obywatelskich, wsparcie rodzin wieloproblemowych, aktywizację osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, wsparcie osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin, aktywizację mieszkańców poprzez działania kulturalne, obniżenie poziomu bezrobocia, czy edukację w zakresie postaw związanych z przedsiębiorczością. Uwagi i wnioski w na w/w tematy, przekazane podczas planowanych spotkań, z pewnością będą pomocne przy pracach nad przyjęciem ostatecznego planu działań dotyczących rewitalizacji i zagospodarowania osiedla Przylesie.

Bart. / www.augustow.org

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany