Gościem Kawiarenki Literackiej będzie prof. Andrzej Strumiłło (ur. 23 października 1927 w Wilnie) – polski malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz, scenograf, profesor kontraktowy ASP Kraków, a także były kierownik pracowni graficznej Sekretariatu Generalnego ONZ. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego, a także członek kapituły nagrody „Włócznia Jaćwingów” oraz kapituły „Złotego Berła Kultury Polskiej”. Laureat złotego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego i Honorowy Obywatel Miasta Suwałk. Obecnie zamieszkały w Maćkowej Rudzie na Suwalszczyźnie.Po spotkaniu odbędzie się Konkurs Jednego Wiersza, którego regulamin znajduje się poniżej.

Regulamin Konkursu Jednego Wiersza.

Konkurs Jednego Wiersza to wydarzenie towarzyszące spotkaniom z cyklu „Kawiarenka Literacka”. Każdy z biorących udział w Konkursie odczytuje zgromadzonym jeden wiersz swojego autorstwa. Następnie jury, w skład którego wchodzą autorzy, którzy wydali książkę w Fundacji Słowo i Obraz, przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, gość Kawiarenki Literackiej oraz polonista, wskazuje najlepszy spośród prezentowanych utworów. Aby Konkurs się odbył, chęć udziału w nim muszą zgłosić minimum trzy osoby.

Konkurs Jednego Wiersza ma formę otwartą – w jego ramach swoją twórczość mogą zaprezentować wszyscy piszący wiersze biorący udział w spotkania z cyklu „Kawiarenka Literacka” (z wyłączeniem gościa, prowadzących i organizatorów). Nie ma żadnych ograniczeń związanych z wiekiem czy dotychczasowym dorobkiem literackim. Warunkiem uczestnictwa jest, by odczytany podczas Konkursu wiersz nie był nigdy wcześniej publikowany (także w Internecie) ani nagradzany w innych konkursach poetyckich.

Nagrodą w Konkursie Jednego Wiersza jest publikacja zwycięskiego utworu na portalu http://xn--augustw-q0a.org/ oraz niespodzianka książkowa.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie Jednego Wiersza zostały opisane w poniższym regulaminie.

1. Organizatorem Konkursów Jednego Wiersza (KJW) jest Fundacja Słowo i Obraz.
2. KJW adresowane są do wszystkich autorów, niezależnie od wieku, dorobku i przynależności do stowarzyszeń twórczych.
3. Wiersze zgłoszone do KJW nie mogą być wcześniej publikowane (drukiem ani w Internecie) lub nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.
4. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz, opatrzony własnym nazwiskiem.
5. Autor, zgłaszając swój utwór do konkursu, oświadcza, że jest w posiadaniu pełni majątkowych i osobistych praw autorskich do niego.
6. Aby KJW się odbył, do udziału muszą zgłosić się min. trzy osoby.
7. Wiersze ocenia jury złożone z autorów książek wydanych przez Fundację Słowo i Obraz, przedstawiciela Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, gościa Kawiarenki Literackiej oraz polonisty.
8. Jury przyznaje nagrody w postaci publikacji wierszy laureatów na portalu Augustów. org. oraz niespodziankę książkową.
9. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu danego konkursu.
10. Jury może zadecydować o nieprzyznaniu nagrody.
11. KJW odbywają się po zakończeniu każdego ze spotkań z cyklu „Kawiarenka Literacka”.
12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

Organizator Współorganizator
Fundacja Słowo i Obraz / Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie