147 najlepszych uczniów otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministra edukacji narodowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział minister edukacji Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz kurator oświaty Beata Pietruszka.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano 118 najzdolniejszym uczniom. Otrzymuje je jeden uczeń w danej szkole. Musi spełnić następujące warunki: dostać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium ministra edukacji narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne otrzymało 29 uczniów. – To święto dla każdego ucznia i szkoły, która ma takich stypendystów. Bo to pokazuje, że ma zdolnych uczniów, ale także nauczycieli, którzy potrafią z takim uczniami pracować – powiedział Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

gov.pl