Rada Miejska w Augustowie na posiedzeniu w dniu 11. lutego uzupełniła składy osobowe 3. komisji. Poszerzona została Komisja d/s Budżetu, Komisja Społeczno-Oświatowa i Komisja Statutowa.

Powinniśmy cieszyć się, że nasi radni tak chętnie stawiają się do dyspozycji i pragną działać na rzecz dobra całego miasta i jego mieszkańców. Z jakiego powodu wynikła nagła potrzeba poszerzenia i tak już licznych składów Komisji RM, tego na sesji nie wyjaśniono. Możliwe, że poważnie potraktowano apele części radnych o dyskusję nad żywotnymi dla miasta sprawami w szerszym gronie i branie pod uwagę głosów wszystkich radnych. Teraz będzie to łatwiejsze, bo składy niektórych komisji niemalże dorównują całemu składowi Rady Miejskiej w Augustowie.

Inna sprawa, że radni nie pracują dla naszego dobra całkiem za darmo. Otrzymują diety, których wysokość uzależniona jest od zaangażowania radnego w pracę RM. Pieniądze na ten cel pochodzą z naszej wspólnej kasy. Ile groszy każdy z nas na to łoży jest w pewien sposób uzależnione od liczby płatników. Więcej mieszkańców, to płacimy mniej, a im nas mniej do tego dokłada, to mamy większe wkłady w diety. To bardzo uproszczony sposób rozumowania, ale chyba możliwy do zobrazowania tematu. I w tym miejscu pojawiają się dziwne odczucia.

W mieście z liczbą mieszkańców 30 270, mamy teraz 21. osobową Radę Miejską z 7. komisjami, których składy liczą od 5. do 19. członków. Dla porównania w 7. komisjach 23. osobowej Rady Miejskiej w Suwałkach (69 554 mieszkańców) komisje liczą od 5 do 8 radnych. Najwięcej w Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 8. 23. osobowa Rada Miasta Ełku (61 749 mieszkańców) ma 6 komisji liczących od 5 do 15 członków. Największy skład ma Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego.

W stolicy naszego województwa, Białymstoku (297 288 mieszkańców) Rada Miasta, to 28. przedstawicieli mieszkańców. Pracują oni w 10. komisjach. Połowa z nich w składzie 5. osobowym, a najliczniejszą bo 12. osobową jest Komisja Sportu i Turystyki. Danych z innych miast nie sprawdzaliśmy, ale będzie raczej trudno znaleźć miasto dorównujące dla Augustowa pod tym względem.

Augustów jest miastem wyjątkowym. To miasto turystyczne, w którym 2, 3 miesiące w roku mamy nawał ludzi. Możliwe, że to z tego powody nasza Rada Miasta musi też funkcjonować w wyjątkowy sposób? Ile to będzie nas kosztował dowiemy się pod koniec roku. To najlepszy czas na podsumowania. Jak wyglądają zasady naliczania diet naszych radnych? Uchwała to regulująca niżej.

UCHWAŁA NR XI/128/19 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Augustowie

Na podstawie art. 25 ust. 4. 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Radnym, stosownie do pełnionej funkcji, przysługują zryczałtowane miesięczne diety stanowiące procentowy udział kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) w wysokości:

1) przewodniczący Rady – 83%;

2) wiceprzewodniczący Rady – 50 %;

3) przewodniczący komisji stałej- 45%;

4) wiceprzewodniczący komisji stałej – 40%.;

5) radny – członek co najmniej dwóch komisji stałych – 38%;

6) radny – członek jednej komisji stałej – 30%;

7) radny – 20%;

2. W przypadku pełnienia przez radnego w organach Rady więcej niż jednej funkcji przysługuje dieta w wysokości przewidzianej dla najwyższej pełnionej przez radnego funkcji.

3. Radnym – członkom komisji doraźnych przysługuje dodatkowa dieta w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc w którym radny bierze udział we wszystkich posiedzeniach komisji doraźnych w danym miesiącu, których jest członkiem.

4. Dieta przysługuje za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji, proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji. Do wyliczeń przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu.

5. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady potrąca się 30% diety przysługującej radnemu w danym miesiącu. Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji stałej potrąca się 10% diety przysługującej radnemu w danym miesiącu. Dieta nie będzie potrącana w przypadku oddelegowania radnego do wykonywania czynności związanych z działalnością Rady. Łączna wysokość potrąceń nie może być wyższa niż wysokość diety przysługującej radnemu.

6. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć maksymalnej wysokości diety określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710).

7. Dietę wypłaca się miesięcznie z dołu na podstawie list obecności potwierdzonych własnoręcznym podpisem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.