W związku z obchodzonym 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku we współpracy z Miejsko – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku ogłasza I edycję konkursu plastycznego dla dzieci pt.:

 „STOP przemocy”

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (m.in. rówieśniczej, rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej) oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka. Hasło „STOP przemocy” ma także na celu eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Lipsk. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A3 bądź A4, forma płaska.
Technika wykonania pracy jest dowolna (np. szkic ołówkiem, farba plakatowa, collage, witraż, akwarela, kredki, pastele, wydzieranka, inne).
Praca może zawierać adekwatne do tematyki hasła/rymowanki.
Przesłane prace powinny zostać opisane zgodnie z instrukcją – na odwrocie pracy:

  • Imię i nazwisko autora
  • Wiek, klasa
  • Pełna nazwa placówki szkolnej

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 02.11.2020 r.

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
– uczniowie klas IV- VI,
– uczniowie klas VII – VIII.

Przewidziane nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

Szczegóły zasad konkursu w Regulaminie.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

|lipsk.pl