Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 3 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1 Otwarcie obrad.

2 Przedstawienie porządku obrad.

3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4 Interpelacje i zapytania radnych.

5 Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie.

6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  • skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr XV/162/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie Nr XVII/184/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  • zmiany uchwały Nr XVII/186/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  • uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2020 roku,
  • przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie rozdzielni prądu,
  • zmian budżetu miasta na rok 2020,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033.

7 Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

8 Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska

Transmisja z obrad: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm