Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXV sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXIII Sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych /punkt 8 porządku obrad/. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Proponowany porządek posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

1 Otwarcie obrad.

2 Przedstawienie porządku obrad.

3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wyjaśnienia losu ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

5 Interpelacje i zapytania radnych.

6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie,
 • przekazania w 2020 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
 • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Augustów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Augustów i wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Augustów,
 • zmiany uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowy ulicy Modrzewiowej, Tartacznej oraz wykonanie chodników przy ulicach Robotnicza, Klubowa, Jeziorna w Augustowie” zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie” zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska,
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Augustów, w roku szkolnym 2020/2021,
 • zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 • zmiany Uchwały Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
 • zmian budżetu miasta na rok 2020,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033.

7 Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej z 28.05.2020 r.

8 Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

9 Zamknięcie obrad.                                                         

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

  (-) Alicja Dobrowolska