O tym, jak powinna wyglądać struktura i zarządzanie programem Interreg Litwa – Polska 2021-2027, które obszary warto wspierać i jakie są oczekiwania partnerów, dyskutowali w środę (05.02) przedstawiciele strony polskiej i litewskiej. Spotkanie odbyło się w Białymstoku, a otworzył je Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

To drugie spotkanie grupy roboczej powołanej na potrzeby stworzenia kolejnego programu współpracy pomiędzy przygranicznymi regionami Polski i Litwy. Stronę polską reprezentują przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W skład delegacji litewskiej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy oraz reprezentanci współpracujących regionów i organizacji. Instytucją Zarządzającą programem jest Litwa
Po raz pierwszy grupa robocza ds. Interreg Litwa – Polska 2021-20207 gościła w Podlaskiem.

– Ten program jest doskonałym narzędziem służącym współpracy i zbliżeniu sąsiadów. Dzięki niemu możemy poznawać kulturę i dziedzictwo obu narodów, współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony środowiska czy rozwoju turystyki – podkreślał marszałek witając gości. –  Chcemy, aby w przyszłości nasze kontakty były jeszcze lepsze – dodał.

Artur Kosicki przedstawił też oczekiwania co do nowego programu Interreg Litwa – Polska. 
– W naszej ocenie warto aby program w okresie 2021-2027 uzupełniał interwencje z Regionalnego Programu Operacyjnego i wspierał takie obszary, jak turystyka, dziedzictwo kulturowe, działania dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz ochronę zdrowia – mówił.

Marszałek zaproponował stronie litewskiej, która jest Instytucją Zarządzającą programem, rozważenie utworzenia Instytucji Pośredniczącej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
 – Mamy wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu programów oraz zasoby, aby taką instytucję powołać i prowadzić. Odpowiadamy też za prowadzenie polityki rozwoju na poziomie województwa – przekonywał Artur Kosicki.
Marszałek podkreślał, że województwo podlaskie przychyla się do pomysłu projektu strategicznego (pozakonkursowego) w nowej perspektywie programu. Projekt dotyczyłby kompleksowej promocji turystycznej obszaru pogranicza Polski i Litwy. Warunkiem rozpoczęcia starań o jego zamieszczenie w nowym rozdaniu funduszy unijnych jest zgoda wszystkich partnerów projektu.

ak

Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020 (alokacja 60,15 mln euro)

– Ogłoszono 4 konkursy.
– Rozstrzygnięto 3 konkursy, w ramach których wybrano  85 projektów o wartości dofinansowania 32, 6 mln euro, tj. 58% budżetu programu  (ok. 16 mln euro przypada na partnerów z Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego).
– Czwarty konkurs jest w trakcie oceny, projekty zostaną wybrane podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego program na początku marca.

| wrotapodlasia.pl