W dniu 09.01.2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa  do zaopiniowania ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniżej protokół z ww. posiedzenia.

Protokół z dnia 9 stycznia 2020 roku

z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym stanowiącym załącznik nr I do Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa Nr 341/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku w terminie do 3 stycznia 2020 roku na w/w konkurs wpłynęło 16 ofert.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa nr 1/20 z dnia 3 stycznia 2020 roku w składzie:

1. Anna Kryńska – przewodniczący komisji – przedstawiciel Burmistrza Miasta Augustowa.

2. Michał Kotarski członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Miasta Augustowa,

3. Joanna Siłkowska – członek komisji – przedstawiciel Burmistrza Miasta Augustowa,

4. Barbara Cituk – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

5 Barbara Korzeniewska – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Dnia 9 stycznia 2020 roku o godzinie 9.00 przewodnicząca przywitała członków komisji oraz zebraną publiczność. Po otwarciu ofert złożonych w zamkniętych kopertach członkowie komisji zapoznali się z listą organizacji składających oferty i złożyli oświadczenia dotyczące bezstronności w prowadzonym postępowaniu konkursowym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr I do Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na 2020 rok.

Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z „Kartą oceny ofert”, stanowiącą załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2020 roku.

Na podstawie analizy ofert komisja stwierdziła, ze 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych przewidzianych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymaganiom zawartym w Regulaminie, w związku z czym zostały odrzucone.

Wypełnione karty ocen poszczególnych ofert zostały podpisane przez przewodniczącego i członków komisji i dołączone do dokumentacji oferty.

Wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych stenowi załącznik nr I do protokołu

Praca komisji zakończyła się dnia 9 stycznia 2020 roku o godzinie 13.40

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wnioskowana kwota dotacji Proponowana kwota dotacji Uwagi
1. Klub Aikido Kresmeni Augustów trenuje AIKIDO! 10 690,00 zł 0,00 zł Oferta odrzucona z przyczyn formalnych
2. Augustowski Klub Karate Kyokushin Popularyzacja sportu karate kyokushin, udział w zawodach i szkoleniach 22 000,00 zł 17 000,00 zł
3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z/s w Augustowie Organizacja miejskich i powiatowych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 11 460,00 zł 10 000,00 zł
4. Klub Sportowy Akademia Augustów Augustowskie Wodniaki 2020 44 660,80 zł 20 000,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy Sztorm Augustowski boks w Sztormie 2020 12 080,00 zł 0,00 zł Oferta nie uzyskała minimalnej ilości punktów określonych w regulaminie przyznawania dotacji na 2020 rok
6. Klub Jeździecki Żarnowo Popularyzacja sportu konnego oraz życia wolnego od uzależnień 8 700,00 zł 0,00 zł Oferta nie uzyskała minimalnej ilości punktów określonych w regulaminie przyznawania dotacji na 2020 rok
7. Augustowski Klub Sportów Wrotkarskich i Rowerowych Rowerowa majówka rodzinna 6 480,00 zł 6 000,00 zł
8. Augustowska Organizacja Turystyczna „Aktywny Augustów” 6 248,00 zł 0,00 zł Oferta nie uzyskała minimalnej ilości punktów
9. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Augustowie Augustów Cup – regaty żeglarskie Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 8 060,00 zł 6 000,00 zł
10. Uczniowski Klub Sportowy Nord Żeglarstwo dla każdego ! 8 420,00 zł 0,00 zł Oferta nie uzyskała minimalnej ilości punktów określonych w regulaminie przyznawania dotacji na 2020 rok
11. Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów Razem Tworzymy Augustowską Siatkówkę – szkolenie uzdolnionej siatkarsko młodzieży 53 760,00 zł 35 000,00 zł
12. Augustowski Klub Sportowy „SPARTA” Kajakarstwo nad Nettą 120 000,00 zł 60 000,00 zł
13. Augustowskie Towarzystwo Pływackie X Półmaraton Augustowski „Augustów is the Futurę” 40 000,00 zł 15 000,00 zł
14. Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „ Promenada” Augustów Dance Festival , XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Promenada Cup 24 000,00 zł 0,00 zł Oferta nie uzyskała minimalnej ilości punktów określonych w regulaminie przyznawania dotacji na 2020 rok
15. Uczniowski Klub Sportowy „Pływacy” Augustów „Pływam bez promili” 47 250,00 zł 0,00 zł Oferta odrzucona z przyczyn formalnych
16. Uczniowski Klub Sportowy Technik Augustów Szkolenie Sportowe w lekkiej atletyce UKS Technik Augustów 40 000,00 zł 35 000,00 zł

urzad.augustow.pl