Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu za rok ubiegły. Jest to dokument obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2019 roku. W zapisach ustawowych zawarte jest wskazanie, że w Raporcie powinno być w szczególności odniesienie do realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu za rok poprzedni.

Podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 27 maja 2020 roku Starosta Jarosław Szlaszyński przedstawił raport przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 19 maja 2020 roku.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu będzie rozpatrywać Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Treść Uchwały Nr 356/46/2020 Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok oraz Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok.

Starostwo Powiatowe w Augustowie