OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 maja 2020 r. (czwartek)  o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie. Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział
w obradach XXIII Sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos
w punkcie Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych /punkt 11 porządku obrad/. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Proponowany porządek posiedzenia XXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

Otwarcie obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
  3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Augustów za 2019 rok.
  4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za 2019 rok.
  5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta  Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2019 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa.

9.   Interpelacje i zapytania radnych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Augustów pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu,

b. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie z siedzibą przy ul. Tartacznej 21, 16-300 Augustów (projekt uchwały będzie dostarczony na 7 dni przed terminem sesji),

c. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów (projekt uchwały będzie dostarczony na 7 dni przed terminem sesji),

d. zmiany uchwały nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2015 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów,

e. zmian budżetu miasta na rok 2020 (projekt uchwały będzie dostarczony na 7 dni przed sesją),

f. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031 (projekt uchwały będzie dostarczony na 7 dni przed terminem sesji).

11. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

12. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie z 28.04.2020 r.

13. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska