Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własności wspólnot gruntowych w gminie Augustów, powiat Augustowski.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własności wspólnot gruntowych w gminie Augustów, powiat Augustowski.

            Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2020 poz. 6, 148 t.j.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2021 – 31.12.2030, dla lasów stanowiących własności wspólnot gruntowych w gminie Augustów, powiat Augustowski, w terminie od dnia 17 sierpnia 2020 r. do 16 października 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.

Zawiadamiam jednocześnie, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczania podatku leśnego.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu tj. w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2020 roku w formie:

  1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie UPUL” na adres: urzad.miejski@urzad.augustow.pl,

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Informuję ponadto, że projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowany został przez Krzysztofa Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych ul. Białostocka 45, 16-020 Czarna Białostocka, na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.)

Zastępca Burmistrza

/-/ Filip Jerzy Chodkiewicz

bip.um.augustow.pl