zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Miasto Augustów wspólnie z dyrektorami jednostek opracowało procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii koronawirusa na terenie publicznych przedszkoli i żłobka. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek. Do 25 maja do godz. 15.00 rodzice powinni złożyć pisemny wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej/żłobkowej.

Od 27 maja miejskie przedszkola i żłobek wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Przed epidemią Covid-19 w placówkach było 835 miejsc. Obecnie może być dostępnych ok. 295. Dlatego też przygotowano kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli i żłobka uwzględnione zostaną w pierwszej kolejności następujące kryteria:

  • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia/służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem żłobka lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Augustowa.

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce pracuje/-ją):

  • dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,
  • dziecko osoby samotnie wychowującej,
  • dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).

Jeśli zastosowanie ww. kryteriów nie wypełni limitu miejsc posiadanych przez przedszkole, przy zachowaniu zasady pracujących rodziców, zastosowane zostanie kryterium punktów uzyskanych przez dane dziecko podczas jego rekrutacji do przedszkola (zaczynając od najwyższej wartości) oraz wieku dziecka (rozpoczynając od dzieci najstarszych: uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia).

Jeśli zastosowanie ww. kryteriów nie wypełni limitu miejsc posiadanych przez żłobek, przy zachowaniu zasady pracujących rodziców, zastosowane zostanie kryterium wieku dziecka (rozpoczynając od dzieci najstarszych: uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia).

Rodzice będą musieli złożyć wniosek w dniach 20-25 maja (do godz. 15.00). Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionego wniosku na adres e-mail przedszkola/żłobka. Dostarczenie oryginału odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

Warto też pamiętać, że rodzice po 24 maja nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Procedury bezpieczeństwa dostępne są na stronach internetowych placówek.

urzad.augustow.pl