Pomoc finansowa dla Grajewa oraz powiatów: zambrowskiego, łomżyńskiego i siemiatyckiego, wsparcie dla sektora zdrowia oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększanie Odporności (KPO) dla województwa podlaskiego. To m.in. tematy poruszane podczas poniedziałkowej (28.09) XXI Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Posiedzenie sejmiku rozpoczęło wprowadzanie dodatkowych punktów do porządku obrad oraz jego przegłosowanie. Następnie, na wniosek Sebastiana Łukaszewicza, minutą ciszy uczczono zmarłego 24 września Tadeusza Waśniewskiego, radnego wojewódzkiego I kadencji.

W kolejnej części obrad sejmik przyjął informację Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za 2019 rok. Referujący Paweł Buczko określił tamten okres za porównywalny z poprzednim i odniósł się do obecnej sytuacji w wojewódzkiej podlaskim związanej z panującą epidemią. Poinformował zebranych o 12 aktywnych ogniskach w woj. podlaskim, w tym bardzo dużym w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. W kwarantannie w naszym regionie przebywa obecnie 2779 osób.

– Sytuacja jest w miarę stabilna – podsumował Paweł Buczko. – Obserwujemy spadek zachorowań, choć jest ich wciąż dużo.

Pomoc finansowa dla Miasta Grajewo oraz powiatów: łomżyńskiego i siemiatyckiego

Decyzją radnych Miasto Grajewo otrzyma 200 tys. zł dotacji celowej. Pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie zagospodarowania terenu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa.  

2,5 mln zł to z kolei pomoc finansowa dla powiatu łomżyńskiego, którą przegłosowali radni większością 25 głosów. Kwota ta wesprze powiat w zakresie uzupełnienia wkładu własnego potrzebnego do uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne – ul. Wojska Polskiego oraz odcinka drogi powiatowej nr 1928B – ul. Jana Pawła II w Jedwabnem o dł. Ok. 11,630 km. Przyznana kwota to ok. 20 proc. całości inwestycji.

Decyzją sejmiku (21 głosów za) przyznano także wsparcie finansowe w wysokości ponad 35 tys. zł powiatowi siemiatyckiemu. Pieniądze mają być przeznaczone na przygotowanie dokumentacji związanej z przebudową przeprawy mostowej przez rz. Bug łączącą miejscowości Granne w gm. Perlejewo z Krzemieniem Wsią w gm. Jabłonna Lacka w woj. mazowieckim. Obecnie mieszkańcy Grannego do swoich pól muszą pokonać trasę długości 40 km. Budowa przeprawy skróci dystans do 1 km. Projekt ma być realizowany m.in. ze środków rządowego programu „Mosty dla Regionów”.

Radni zabezpieczyli także 300 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w przyszłym roku wkładu własnego przy modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku.

Wsparcie dla sektora zdrowia

Podczas poniedziałkowego posiedzenia radni wojewódzcy zdecydowali także o wsparciu Szpitala Powiatowego w Zambrowie. Milion zł z budżetu województwa to część dwumilionowego wkładu własnego niezbędnego dla uzyskania dotacji na stworzenie oddziału neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym.

– Z map potrzeb zdrowotnych, jak i ze wszystkich danych epidemiologicznych dotyczących zagrożenia udarami w woj. podlaskim, wynika, że w zasadzie każda taka inwestycja szpitalna ukierunkowana na poprawę dostępności i jakości leczenia udarowego na dzień dzisiejszy jest pożądana w woj. podlaskim – zaznaczył referujący projekt uchwały Dominik Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP).

Radni przegłosowali pozytywnie projekt uchwały postulując jednocześnie o wytyczenie zasad w przeznaczaniu środków finansowych będących wsparciem dla innych samorządów z regionu.

– Podczas spotkania w Turośli zapowiedziałem stworzenie Funduszu Inwestycji Samorządowych. Miałby on zabezpieczać wkłady własne, czy też dofinansowanie innych działań samorządu terytorialnego – poinformował uczestniczący online w sesji marszałek Artur Kosicki. – Te wsparcia są realizowane w zależności od wniosków, które do nas wpływają, a przede wszystkim zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Według założeń, Fundusz miałby mieć budżet w wysokości 20 mln zł.

Skarga na prezesa WOSiR Szelment odrzucona

Radni podjęli też uchwałę o odrzuceniu skargi na Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji (WOSiR) Szelment Sp. z o.o (właścicielem 100% udziałów jest samorząd województwa podlaskiego). Skarga została złożona przez członków jednego  z suwalskich stowarzyszeń, a zarzucono w niej złe zarządzanie ośrodkiem.
Paweł Żuk, prezes WOSiR Szelment, nawiązał do sytuacji finansowej ośrodka, która jak podkreślał jest „stabilna”. Dodał, że od 2016 r. jednostka potrzebuje coraz mniejszego dofinansowania z budżetu samorządu. Zaproponował też powołanie grupy roboczej, która określiłaby jaka jest kondycja ośrodka i „czy warto go utrzymywać”.

Podlaskie w KPO 

O Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększaniu Odporności (KPO) dla województwa podlaskiego mówiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Program powstał w ramach unijnego projektu pomocowego dla państw członkowskich i ma m.in. zminimalizować skutki gospodarcze pandemii.

KPO jest kompleksowym programem reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej oraz budowa potencjału gospodarki na przyszłość. 

– To instrument, który wspiera reformy i duże inwestycje publiczne – mówiła.

Pula pieniędzy dla wszystkich krajów członkowskich to 672 mld euro. Polsce przypadnie ponad 57 mld euro, z czego część w postaci środków bezzwrotnych na granty, a część to ewentualne pożyczki.
W naszym kraju KPO ma koncentrować się na obszarach: ekologia, transformacja cyfrowa i innowacja. Jak mówiła Joanna Sarosiek, województwo podlaskie złożyło do programu 27 projektów (również te zgłaszane do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego). Znalazły się wśród nich m.in.: projekt e-zdrowie, kuźnia systemów innowacyjnych – Dolina Rolnicza 4.0, zakup autobusów niskoemisyjnych, Breast Cancer Unit, chmura edukacyjna, zostały też zgłoszone (jako jeden duży) mniejsze projekty turystyczne.

 tekst: Małgorzata Sawicka/Aneta Kursa

fot. Kamil Timoszuk