Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXVII sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:
 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXVII Sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych /punkt 6 porządku obrad/. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Proponowany porządek posiedzenia XXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

A) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów,

B) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

C) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.,

D) przystąpienia do projektu „Augustowska Akademia Przedszkolaka”,

E) zmian budżetu miasta na rok 2020,

F) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031.

6. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska