Powołanie Zespołu ds. przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne i planowana centralizacja szpitali budzą w ostatnim czasie wiele emocji. Swoje zaniepokojenie sytuacją w przyjętym stanowisku wyraził Związek Powiatów Polskich. Samorządowcy domagają się też dopuszczenia przedstawiciela ZPP do prac w powołanym zespole.

zdjęcie arch. www.augustow.org

„Powyższe zmiany legislacyjne pogłębią tylko problemy, z jakimi boryka się system ochrony zdrowia i ograniczy mieszkańcom tzw. Polski powiatowej dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej” – piszą w stanowisku starostowie.

Nie ma wątpliwości co do tego, że system ochrony zdrowia w Polsce wymaga reformy. Głównym problemem jest jego rażące niedofinansowanie, co w konsekwencji daje Polsce jeden z najgorszych wyników wśród krajów OECD.

Na niedomagania systemu finansowania ochrony zdrowia wskazał też Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 20 listopada 2019 r. sygn. K 4/17. Można w nim przeczytać, że koszt udzielania świadczeń stale wzrasta na skutek wprowadzania nowych regulacji, głównie podnoszących wynagrodzenie personelu medycznego i poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Trybunał zwrócił uwagę, że poziom niedofinansowania nie zmniejszył się po wprowadzeniu, mocą ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ryczałtowego wynagradzania świadczeniodawców, którzy przystąpili do nowego systemu (tzw. sieć szpitali).

Zarząd Związku Powiatów Polskich zwraca też uwagę na wątpliwości, jakie budzą terminy przedstawienia przez Zespół założeń do projektu ustawy (28 lutego br.) i samego projektu ustawy (31 maja br.). Przyjęte terminy świadczą o tym, że planowana reforma będzie miała charakter pozorny tzn. będzie ograniczała się do zmiany struktury właścicielskiej i wprowadzenia kolejnych programów naprawczych.

Zarząd ZPP za niedopuszczalne uważa przeprowadzanie jakiejkolwiek reformy systemowej z pominięciem przedstawicieli samorządów powiatowych i podmiotów leczniczych. To bowiem oni najlepiej znają realia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i posiadają praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. „Patrząc na kierunek planowanych zmian legislacyjnych, wypunktowany w Zarządzeniu w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, powiaty i szpitale powiatowe staną się kozłami ofiarnymi wieloletnich zaniedbań, za które odpowiedzialność ponoszą kolejni ministrowie zdrowia” – czytamy w stanowisku.

Zdaniem przedstawicieli samorządów błędem jest zarówno konsolidacja sektora szpitalnictwa jak i stanie na stanowisku, że problemem tkwi w braku umiejętności zarządczych i prawidłowo zorganizowanym nadzorze.

W końcu przedstawiciele ZPP nawiązali do składu Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia: „Domagamy się dopuszczenie przedstawiciela Związku Powiatów Polskich do udziału w pracach Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne” – czytamy.

Z pełną treścią Stanowiska ZPP można zapoznać się tutaj.

| wartowiedziec.pl