Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 9 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 12.30 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wspólne posiedzenia Komisji do spraw Budżetu z Komisją Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego pomiędzy częścią ulicy Rajgrodzkiej i Młodości, zwanego „Szkoła Podstawowa Nr 2”.

4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

5. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

7. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

8. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021.

9. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2031.

10. Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2022 rok.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Dariusz Ostapowicz             

Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Emilian Jasyen Al-Khameri