Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 4 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia realizowania zadań własnych Gminy Miasta Augustów.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską Przedsiębiorstwu Transportowemu NECKO Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie.

6. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Augustowa na lata 2021-2024”.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Augustów w roku szkolnym 2020/2021.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Mirosław Zawadzki