OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU …

Autor / 8 miesięcy temu / AKTUALNOŚCI / Komentarze
zdjęcie ilustracyjne

ZARZĄDZENIE NR 81/2021

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 11 marca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2021 r. w zakresie:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwały Nr XXVII/301/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r. (Dz. U. W. Podl, z 2020 r. poz. 4631), zarządzam, co następuje:

§1-

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta

Augustów w 2021 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 3. Regulamin przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na rok 2021 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miejskim w Augustowie w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 81 /2021 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 11. marca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2021 r. w zakresie:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych

1. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych – 40 000,00 zł

2. Celem realizacji zadania publicznego jest:

– organizacja imprez sportowych na poziomie miejskim/powiatowym/wojewódzkim/krajowym mających charakter działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych; – promowanie kultury fizycznej i sportu, aktywności ruchowej oraz zdrowego trybu życia oraz organizacja przedsięwzięć i zajęć z zakresu aktywnych form spędzania wolnego czasu mających charakter działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców; – wspieranie i dofinansowanie działalności sportowej klubów i stowarzyszeń, mającej charakter działań profilaktycznych skierowanych do dzieci młodzieży, dorosłych; – szkolenie zawodników różnych kategorii wiekowych i wspieranie reprezentacji miasta w lokalnym i ponadlokalnym współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu.

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określa Regulamin przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów na rok 2021 przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia. Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji na jego realizację jest pisemna umowa sformułowana z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zawartej pomiędzy Gminą Miastem Augustów, a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać swóją ofertę lub przedłożyć zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowany harmonogram działań i zakładanych rezultatów.

4. Termin i warunki realizacji zadań:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych: 01.05-15.10.2021 r.,

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania. 2) zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

5. Termin i warunki Składania ofert:

Termin składania ofert upływa po 21 dniach od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. 1 kwietnia 2021 do godz. 15.30.

Warunki składania ofert określa Regulamin przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na rok 2021. W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.

Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się oferent wynosi 7 000,00 zł.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na poszczególne zadanie. 6. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru wniosków.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert określa Regulamin przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych zadań publicznych Gminy Miasta Augustów przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na rok 2021.

6. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim i związanymi z nimi kosztami:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych, w roku 2020 – 206 643,77 zł; rok 2021 – 230 000,00 zł.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, tel. 87 643 80 65, pon-pt w godz. 7.30-15.30, ul. Brzostowskiego 2.

Termin składania ofert upływa: 1.04.2021 r. do godz. 15.30.

|UM w Augustowie

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content