Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

PRZEDSZKOLA:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2020 r. poz. 910 ze zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Lp.Kryterium ustawoweDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumLiczba punktów
Dziecko zamieszkujące na terenie Augustowa
1.Wielodzietność rodziny kandydata(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)25
2.Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)25
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)25
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 25
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)25
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub  oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe) 25
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz.1111  z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe)25
 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów.  Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie miasta Augustowa, określone w Uchwale Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r.) 
Lp.Kryterium dodatkoweDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumLiczba punktów
1.Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.Oświadczenie11
2.Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, do tego samego przedszkola.Oświadczenie4
3.Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.Oświadczenie3
4.Rodzice kandydata preferują dane przedszkole jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym.Oświadczenie
5.Kandydat uczęszczający w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Augustowa.Oświadczenie1

SZKOŁY:

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w  uchwale Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 755).

Lp.Kryterium dodatkoweDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumLiczba punktów
1.Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej. Oświadczenie19 
2.Przynajmniej jedno z rodziców kandydata pracuje w obwodzie danej szkoły podstawowej. Oświadczenie10
3.Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Miasto AugustówOświadczenie2
4.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinieOświadczenie1
5.Objęcie kandydata pieczą zastępcząOświadczenie1
6.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataOświadczenie1
7.Niepełnosprawność kandydataOświadczenie1
8.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataOświadczenie1

TERMINY REKRUTACJI TUTAJ >>>