W piątek, 26 listopada o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Młyńskiej odbyło się spotkanie, którego tematem była budowa ulicy Sybiraków. Zaproszenia na spotkanie wystosował do mieszkańców Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.

 – Po co to spotkanie i dlaczego? Odpowiem na początku, żeby była jasność. Otóż miasto Augustów, pan Burmistrz Mirosław Karolczuk pozyskało dofinansowanie na budowę 3 ulic, m.in. na ulicę Sybiraków, natomiast doszły nas słuchy, takie głosy, że mieszkańcy właściciele nieruchomości, budowy tej ulicy nie chcą. W związku z tym, jeśli mieszkańcy właściciele nieruchomości tej ulicy nie chcą, to pan Burmistrz w takiej sytuacji będzie musiał zwrócić te dofinansowanie. Oddać je i nie skorzystać z tych pieniędzy. Natomiast, że jest to decyzja poważna, spotykamy się, żeby wyjaśnić, żeby nie było wątpliwości i żeby każdy mógł wiedzieć, jak jest naprawdę – żeby Burmistrz podejmując decyzję miał jasny cel i ogląd sytuacji

– Wyjaśnił na wstępie dzisiejszego spotkania z mieszkańcami Augustowa, zastępca burmistrza Augustowa Filip Jerzy Chodkiewicz. Burmistrz nie był obecny na dzisiejszym spotkaniu, ponieważ jak poinformował jego zastępca, miał ważne spotkanie w Ministerstwie Kultury.

W zaproszeniu wystosowanym przez burmistrza czytamy m.in.:

Nasz pomysł polega na stworzeniu przestrzeni dostępnej dla pieszych i rowerzystów. Przestrzeni przyjaznej, sprzyjającej spotkaniom i życiu społecznemu Powstać ma piękne miejsce z ozdobnym oświetleniem, drzewami, krzewami i kwiatami Wyposażone w liczne ławki oraz miejsca sprzyjające spotkaniom, spacerom i rozmowom. Dziś mamy ogromną szansę na pozyskanie środków zewnętrznych, które umożliwią nam realizację tej wizji.

Więcej szczegółów co do założeń planowanej inwestycji przedstawiła p. Magdalena Sokołowska – Kierownik Wydziału Inwestycji UM w Augustowie, która na spotkaniu zaprezentowała koncepcję budowy ulicy i zagospodarowania terenów do niej przylegających.

Do tej części spotkania większość jego uczestników przysłuchiwała się w skupieniu temu co było mówione. Żywiołowa dyskusja wywiązała się już po zaprezentowaniu swoich stanowisk w sprawie przez właścicieli nieruchomości, których dotyczy ten oto fragment z cytowanego wyżej zaproszenia Burmistrza skierowanego do mieszkańców:

Wykonanie inwestycji będzie wymagało przejęcia niewielkich fragmentów prywatnych gruntów, za które zostaną wypłacone odszkodowania Warte podkreślenia jest, że wykonanie deptaku i dostęp do nieruchomości z obu stron, znacznie podniesie ich wartość.

Okazało się, że część mieszkańców ma zgoła inne zdanie co do wspomnianych niewielkich fragmentów prywatnych gruntów i znacznego podniesienia wartość działek w tamtym miejscu. Emocje często kierowały dyskusję na inne tematy niż omawiany. Padały opinie na temat rządzącego w mieście ugrupowania, oceny pracy radnych i urzędu miejskiego, prawdziwych intencji takich działań, a nawet pojawiły się wątki odwołujące się do świadomości historycznej i patriotycznej słuchaczy.

Prawie 2-godzinna dyskusja nie doprowadziła do osiągnięcia konkretnego porozumienia w sprawie budowy ulicy Sybiraków. Nie wszyscy zainteresowani brali też w niej udział. Część, jak powiedział to jeden z mieszkańców, nie otrzymała zaproszeń na to spotkanie, o czym dowiedział się w rozmowach telefonicznych z tymi osobami.

Osoby wyrażające swój sprzeciw budowie ulicy skierowały do Burmistrza Miasta Augustowa, na dzień przed spotkaniem pismo, w którym zawarte są powody ich sprzeciwu. Pismo zostało udostępnione również mediom. Oto jego treść:

Augustów 25.11.2021 r.

Do Burmistrz Miasta Augustowa

W związku z planem powstania ul. Sybiraków, złożyliśmy pismo do Urzędu Miasta Augustowa z datą 12.08.2020 r., wyrażające sprzeciw realizacji tej inwestycji. Od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi pisemnej, nikt też nie rozmawiał na ten temat z osobami zainteresowanymi. W dalszym ciągu podtrzymujemy nasze stanowisko.

Motywacją jest to, że realizacja budowy ul. Sybiraków spowoduje:

– pozbawienie terenu zieleni i rekreacji dla właścicieli działek 3482/1 i dzierżawców działki 3482/2, właścicieli działki 3481.

– wysiedlenie starszej osoby i wyburzenie budynku mieszkalnego który został niedawno wyremontowany na działce 3480, oraz pozbawienie zaplecza gospodarczego i garaży mieszkańców domów od ul.3-Maja oraz ul Ks. Skorupki użytkujących swoje działki.

– zwiększenie hałasu w naszych mieszkaniach, które z dwóch stron byłyby otoczone komunikacją.

– znaczne zwiększenie zanieczyszczenia spalinami.

– pozbawienie budynków gospodarczych i możliwości garażowania.

– znaczne obniżenie wartości mieszkań i działek. – zdecydowane obniżenie standardu życia.

Większość mieszkańców jest już emerytami, są wśród nich inwalidzi pierwszej grupy, inni w trakcie leczenia nowotworu i chorzy na serce, którzy po wieloletniej pracy na rzecz kraju i miasta zasługują na godne warunki życia.

W załączeniu:

1. Kopia pisma złożonego 12.08.2020 r. z podpisami osób nie zgadzających się na w/w inwestycję.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Augustowskiego

2. Wojewoda Białostocki

Oto jeszcze jeden cytat z cytowanego już dwukrotnie zaproszenia, które Burmistrz wystosował do mieszkańców:

Ambitne plany dotyczące Muzeum wymagają również troski o otoczenie tego szczególnego miejsca w tym zadbanie o nieistniejącą w praktyce ulicę Sybiraków. Budowa tego niespełna 200 metrowego traktu może odmienić oblicze okolicy. Chcemy by to miejsce pozostało spokojne i kameralne.

Po obejrzeniu nagrania video ze spotkania można odnieść wrażenie, że drugiej stronie chodzi o to samo. W czym więc tkwi problem?

|Bart. / augustow.org