OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenia Komisji Rozwoju z Komisją Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji odbędzie się w reżimie sanitarnym.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie wprowadzenia do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) przebudowy odcinka drogi krajowej Białystok – Augustów – Raczki do parametrów drogi ekspresowej lub dwujezdniowej ruchu głównego przyspieszonego.

4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.

5. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą niezbędną do obsługi planowanej inwestycji, wraz z inwestycją towarzyszącą polegającą na przebudowie/rozbudowie drogi publicznej – ul. Ogrodowej w Augustowie.

6. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulicy 3 Maja, zwanego „Dom Turka”.

7. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych.

8. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

9. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/364/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

10. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/300/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą Nr XXXV/379/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 czerwca 2021 r.

11. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

12. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

13. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Augustów w roku szkolnym 2021/2022.

14. Sprawozdanie z naboru do żłobka i przedszkoli miejskich.

15. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.

16. Rozpatrzenie pisma w sprawie plenerowych punktów wymiany książek.

17. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Dariusz Ostapowicz


Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Mirosław Zawadzki

| urzad.augustow.pl