W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Miasta Augustowa, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Grafika: www.augustow.org

Obowiązujące przepisy prawa:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.):
– art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

– art. 191 Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.):

 – art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

pkt 1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;

– art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”. 

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 500 zł art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r., poz.281 z późn. zm.).

PAMIĘTAJ!
Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania śmieci!

NIE WOLNO SPALAĆ:
– plastikowych pojemników i butelek po napojach,
– zużytych opon,
– innych odpadów z gumy,
– przedmiotów z tworzyw sztucznych,
– elementów drewnianych pokrytych lakierem,
– sztucznej skóry,
– opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
– opakowań po farbach i lakierach,
– pozostałości farb i lakierów,
– plastikowych toreb,
– papieru z nadrukiem farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO – POZA OPAŁEM:

– papier, tekturę,
– drewno bez zanieczyszczeń,
– korę, gałęzie,
– trociny, wióry i ścinki.

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:

Dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość – ich działanie polega na podstępnym, bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych, niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.  Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE OSOBY SPALAJĄCE ODPADY POWINNY LICZYĆ SIĘ Z SANKCJAMI!

| urzad.augustow.pl