Jednym z głównych tematów podjętych podczas obrad było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku. Obrady odbyły się w piątek, 4 listopada, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

fot.: Krzysztof Duszyński

Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca PRDPP Aneta Narel. W spotkaniu udział wzięli członkowie PRDPP V kadencji oraz przedstawiciele poszczególnych departamentów UMWP, którzy przedstawili plany Województwa Podlaskiego w zakresie realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pani Izabella Bartoszewska-Leoszko Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, podkreśliła, że Program Współpracy to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, a działającymi na terenie naszego województwa organizacjami pozarządowymi. Wskazuje również jakie środki finansowe planowane są na realizację tzw. otwartych konkursów ofert i powiązanych z nimi zadań publicznych.

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy w roku 2023 samorząd województwa planuje przeznaczyć na realizację Programu środki budżetowe w wysokości nie mniejszej niż
13,12 mln zł, jednak ostateczna wysokość środków finansowych na zlecanie realizacji zadań publicznych zostanie określona w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2023 r. oraz w ogłoszeniach konkursowych. Program uzyskał pozytywną opinię członków PRDPP.

Podczas posiedzenia dyskutowano także na temat rozliczeń finansowych wydarzeń i zapisów zawartych w umowach o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Michał Kotarski poruszył kwestię wsparcia finansowego podlaskich rad seniorów.  Agata Michałowska, wiceprzewodnicząca PRDPP odpowiedziała, że marszałek województwa Artur Kosicki widzi potrzeby i wspiera działania na rzecz osób starszych z terenu naszego województwa poprzez różne inicjatywy, czego przykładem jest planowane wsparcie finansowe podlaskich rad seniorów. Marszałek planuje wprowadzenie niniejszego działania do projektu budżetu województwa na 2023 r. Jeśli tak się stanie, Podlaskie będzie drugim regionem w Polsce, które podjęło taką inicjatywę.

Dokonano wyboru przedstawiciela do zespołu konsultacyjnego ds. prac nad przygotowaniem dokumentu „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023 -2028”. Funkcję tę pełnić będzie Michał Mikucki.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Krzysztof Duszyński

źródło informacji: https://podlaskie.eu/