Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej uprawnionymi podmiotami, na kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Augustowa w 2023 roku.

Siedziba UM w Augustowie

Termin i sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

  1. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzu stanowiącym załącznik
    do niniejszego ogłoszenia w terminie do 23 grudnia 2022 r.
  2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu uprawnionego podmiotu należy składać w następujący sposób:
    1. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35.
    2. Elektronicznie na adres e-mail: iwona.gutowska@urzad.augustow.pl.

PLIKI

Plik formularz-zgloszeniowy.docx21.18 KB

ogloszenie.pdf

|http://urzad.augustow.pl/