W dniu 03.04.2022 r. w godzinach popołudniowych Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie otrzymało informację o pożarze sterty bel słomy zlokalizowanej przy ścianie lasu w msc. Wrotki gm. Sztabin.

Po przybyciu JOP stwierdzono całkowicie objętą pożarem stertę bel, pożar ściółki leśnej i pojedynczych drzew. Podano w natarciu prądy wody nie dopuszczając do rozprzestrzenia się ognia na pobliski kompleks leśny.

W zdarzeniu nie odnotowano osób poszkodowanych. W działaniach udział brały: zastęp z JRG Augustów i dwie jednostki OSP (Jaziewo, Jaminy).

Uwaga!!!

§ 42 Wymogi dotyczące stert, stogów i brogów

(Dz.U.2010.109.719 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych – 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalanie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Ponadto

 § 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Opracował: asp.sztab. Krzysztof Waszkiewicz
Zdjęcia: OSP Jaziewo.

Źródło informacji: gov.pl/web/kppsp-augustow

(i)