Burmistrz Miasta Augustowa                                                                                                                                                                                               

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego pomiędzy częścią ulicy Rajgrodzkiej i Młodości, zwanego „Szkoła Podstawowa Nr 2”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XLI/427/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego pomiędzy częścią ulicy Rajgrodzkiej i Młodości, zwanego „Szkoła Podstawowa Nr 2”, obejmującego obszar Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, wskazany na załączniku nr 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 17-01-2022 r. do 7-02-2022 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35, w pokoju nr 312, 313 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30) z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – strona https://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”,” Rok 2022”, następnie „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego pomiędzy częścią ulicy Rajgrodzkiej i Młodości, zwanego „Szkoła Podstawowa Nr 2 ” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy w wyżej określonym czasie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35, w pokoju nr 312, 313.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02-02-2022 r. o godz. 16.00. Z uwagi na sytuację epidemiczną, dyskusja publiczna odbędzie się w formie zdalnej przy użyciu platformy ZOOM, dostępnej:

  • poprzez przeglądarkę internetową po uruchomieniu adresu https://zoom.us/j/3370373337?pwd=dTJobGlDc0Y0VC8waXRSYXM3SDRidz09  (po uruchomieniu adresu należy wybrać opcję „Join from Your Browser”, następnie należy podać swoje imię i nazwisko/nazwę, następnie kliknąć „Join”/” Dołącz” oraz w przypadku pojawienia się pytania o wyrażenie zgody kliknąć „Zgadzam się”), albo
  • po uruchomieniu uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji ZOOM używając następujących danych do logowania: Meeting ID/Identyfikator spotkania: 337 037 3337 Passcode/Kod dostępu: 920171 (aplikacja jest dostępna pod adresem https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe).

Wejście na platformę ZOOM będzie możliwe od godziny 15.40. Pomoc techniczną będzie można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 42 16.

W przypadku niedysponowania możliwością zdalnego połączenia, będzie istniała możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych, z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych, przygotowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 87 643 42 17 lub 87 643 42 16.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu należy kierować do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Uwagi można składać:

  • w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów,
  • w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres wydzial.architektury@urzad.augustow.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (elektroniczna skrzynka podawcza jest dostępna poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – strona https://bip.um.augustow.pl/, zakładka „Doręczanie dokumentów elektronicznych”, link: „Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP”, dalej link: „Elektroniczna Skrzynka Podawcza (skargi, wnioski, zapytania do urzędu)” lub bezpośrednio na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Pozostałe uwagi (dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) można składać:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35, w pokoju nr 312, 313,
  • w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres wydzial.architektury@urzad.augustow.pl.

Wszystkie uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21-02-2022 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Augustowie jest Burmistrz Miasta Augustowa (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy bezpośrednio w siedzibie urzędu przy ul. Młyńskiej 35, 16-300 Augustów, pod numerem telefonu 87 643 80 53 lub za pomocą poczty elektronicznej: urzad.miejski@urzad.augustow.pl; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@urzad.augustow.pl; 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkoła Podstawowa Nr 2”, zwanego dalej projektem planu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko; 4) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 5) W przypadku uwag dotyczących projektu planu podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w związku z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a ich niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem podstaw do rozpatrzenia uwag; 6) Administrator udostępni Państwa dane osobowe następującym podmiotom: operatorom pocztowym, firmom informatycznym, których aplikacje są wykorzystywane przez Administratora, Administrator udostępni również Państwa dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego; 7) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, narodowego zasobu archiwalnego i archiwów; 8) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; c) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; d) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO; e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); W celu skorzystania z praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; 9) Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; 10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 11) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Źródło: bip.um.augustow.pl/

|Bart.