Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji RM w Augustowie

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.

 Z poważaniem


 Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

 /-/ Magdalena Śleszyńska