Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 10 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/545/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie na 2023 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie za 2022 rok.

8. Zamknięcie obrad.

  Z poważaniem

Wiceprzewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

 /-/ Magdalena Śleszyńska