Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) XLV sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XLV sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Wolne wnioski. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia stanowiska w sprawie wstrzymania dalszych prac dotyczących realizacji południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa,

b) przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości,

c) przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości,

d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Augustowa na lata 2022-2024,

e) opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Augustowie,

f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec,

g) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

h) przyjęcia regulaminu targowiska „Mój rynek” w Augustowie oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach,

i) zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych,

j) przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu,

k) zmian budżetu miasta na rok 2022,

l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

5. Przyjęcie protokołu z obrad: XLIV sesji Rady Miejskiej z 30.12.2021 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska