zdjęcie ilustracyjne: www.augustow.org

Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Augustów i Gminy Augustów na okres 36 miesięcy.

Taryfa opracowana została na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U.2023 poz. 577) – zwanej dalej Ustawą,
  • Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625,2687 z 2023 r. poz. 295, 412, 877) – zwanej dalej Prawem wodnym,
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (t.j. Dz.U.2022 poz. 1074) – zwanego dalej Rozporządzeniem taryfowym,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U.2022 poz. 2438 t.j.) w sprawie jednostkowych stawek za usługi wodne – zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie jednostkowych stawek.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych oraz kanalizacyjnych świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie – zwanej dalej Spółką z wyłączeniem usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych (…)”

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIASTA AUGUSTÓW I GMINY AUGUSTÓW NA OKRES 3 LAT (PDF 725 KB) TUTAJ >>>

Źródło informacji: bip.um.augustow.pl

|Bart.