Samorząd Augustowa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach którego pozyskiwane będą dotacje na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE na terenie Gminy Miasto Augustów w ramach projektu pt.: „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Grafika: www.gov.pl

Grantobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania zgłaszanym do Projektu budynkiem mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych Miasta Augustów.

Warunki dotyczące projektu grantowego:

– grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE,

– Grantobiorcą nie może być podmiot, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych,

– dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego, tzn. Gminą Miasto Augustów).

Warunki realizacji projektu:

− pojemność magazynów energii elektrycznej/ ciepła powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej/ ciepła w urządzeniach OZE,

− energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej lub magazynie energii cieplnej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców),

− nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej i/ lub magazynu energii cieplnej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość magazynowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. Niniejszy warunek powinien być spełniony także w okresie trwałości projektu.

Wydatki kwalifikowalne ponoszone przez Grantobiorcę (mieszkańca Augustowa):

a) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – grantem mogą zostać objęte:

– magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,

– inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter.

b) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu ciepła – grantem mogą zostać objęte:

– zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,

– zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,

– bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,

– bufory ciepła z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,

– bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie,

Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach naboru:

  1. Magazyn energii elektrycznej – cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł;
  2. Magazyn ciepła – cena za zakup i montaż zasobnika c.w.u./ buforu ciepła, nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Poziom dofinansowania 

Wysokość Grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie będzie udzielane Grantobiorcom w formie refundacji kosztów poniesionych na magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła na budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy.

Zapraszam wszystkie osoby spełniające kryteria udziału w projekcie do złożenia Deklaracji udziału w projekcie. Oryginały Deklaracji podpisane przez właściciela/współwłaściciela nieruchomości należy składać w terminie od 19.09.2023  do 28.09.2023 w godz. od 7.30 do 15:00
w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35, pokój 404-405.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór deklaracji jest prowadzony w celu zebrania informacji niezbędnych do opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w/w projektu w ramach Naboru – FEPD.02.04-IZ.00-001/23, Priorytet – II. Region przyjazny środowisku, Działanie – Działanie 2.4 Energia odnawialna, Typ – Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE.

Więcej informacji dotyczących ogłoszonego konkursu znajduje się pod linkiem: https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon deklaracja_udzialu_w_projekcie.pdf196.34 KB

|urzad.augustow.pl