Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 5 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie Nr XX/205/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

b) uchylenia uchwały Nr LI/501/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji RM z 21.09.2018 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz