Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 r. w zakresie:

  1. organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy,
  2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Termin składania ofert upływa: 9 stycznia 2019 r. do godz.15.30.

urzad.augustow.pl