10 października, podczas sesji Rady Powiatu, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski przedstawił podsumowanie zadań zrealizowanych podczas kończącej się kadencji obejmującej lata 2014-2018.

Na szczególne podkreślenie zasługuje poprawa sytuacji finansowej szpitala. Od 1998 r. placówka rokrocznie notowała ujemny wynik finansowy. Od 2015 r. Zarząd Powiatu rozpoczął wdrażanie programu naprawczego. Dzięki bardzo dobrej pracy personelu, dokonanym zmianom w sferze zarządzania oraz systematycznemu monitorowaniu sytuacji przez Zarząd Powiatu, szpital na zakończenie wszystkich lat mijającej kadencji osiągał dodatni wynik finansowy (w 2015 r. 575 tys. zł, w 2016 r. 1.513 tys. zł, w 2017 r. 384 tys. zł). Rosła też liczba pacjentów oraz ilość i jakość wykonywanych usług medycznych.

Ogółem w kadencji 2014–2018 na inwestycje w augustowskim szpitalu wydatkowano rekordową kwotę ok. 10,8 mln zł, w tym ok. 5,7 mln zł pochodziło z funduszy zewnętrznych (krajowych i unijnych). W ramach tej kwoty wyremontowano poszczególne oddziały i poradnie, przeprowadzono informatyzację placówki oraz doposażono szpital w najbardziej potrzebny, nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. W 2018 r. reaktywowano Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz wybudowano lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, co znacznie skróciło czas udzielania pomocy pacjentom w sytuacjach zagrożenia ich życia.

Działania na rzecz podniesienia jakości usług medycznych zostały po raz pierwszy docenione przez zewnętrznych ekspertów. Augustowski SP ZOZ zdobył Złotą Perłę Medycyny 2017 w kategorii szpitali publicznych do 400 łóżek oraz wygrał w Rankingu Szpitali Publicznych 2017 w kategorii placówek z kontraktami z NFZ do wartości 29 mln zł. Powiat Augustowski został też sklasyfikowany na trzecim miejscu wśród najzdrowszych powiatów w ogólnopolskim Rankingu Zdrowia Polski przeprowadzonym przez Dziennik Gazeta Prawna w 2018 r.

Poprawie uległy również warunki w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej. Zakupiono sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, wyposażono sale pacjentów oraz wdrożono medyczny system informatyczny, który usprawnił pracę placówki. Wartość inwestycji wyniosła ok. 1,19 mln zł, z czego 85% pochodziło ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Ponadto przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń w hospicjum oraz wymieniono instalację elektryczną i zamontowano nowe oświetlenie sufitowe oraz przypodłogowe nocne.

Obecnie realizowana jest duża inwestycja polegająca na wykonaniu modernizacji piętra i łącznika na potrzeby SP ZZOD w budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17. Umowa z wykonawcą została podpisana 3 września 2018 r. Kwota dotacji celowej z budżetu Powiatu na ten cel wyniesie łącznie 3,22 mln zł. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie o 20 ilości miejsc dla pacjentów: o 16 w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym i o 4 w Hospicjum.

Dzięki dobrej współpracy z samorządami lokalnymi, wojewódzkim oraz nadleśnictwami realizowano liczne zadania drogowe. Na inwestycje i remonty drogowe w kadencji 2014-2018 wydatkowano najwyższą w historii Powiatu kwotę ponad 60 mln zł, z czego ok. 44% stanowiły środki zewnętrzne, ok. 22% fundusze z budżetów samorządów gminnych i ok. 34% – środki z budżetu Powiatu. W trakcie kadencji zbudowano i przebudowano ponad 60 km dróg powiatowych, wykonano ponad 11 km ścieżek rowerowych oraz 11 km chodników. Drogi powiatowe były przebudowywane i remontowane na terenie wszystkich gmin Powiatu. Jako przykładowe zadania można wymienić ulice Augustowa, na których Powiat zrealizował inwestycje w ostatnich latach, były to: ul. Limanowskiego, w 2 etapach ul. 3 Maja, ul. Hoża i ul. Licealna, fragmenty ul. Rajgrodzkiej, obecnie trwają prace na ul. Głowackiego i ul. Młodości, a także realizowany jest program naprawy najbardziej zniszczonych fragmentów ulic: Nowomiejskiej, Nadrzecznej, Konopnickiej, Mickiewicza, Al. Jana Pawła II oraz skrzyżowania ul. Skorupki i ul. Ściegiennego. Ponadto w kończącej się kadencji realizowane były bardzo kosztowne inwestycje polegające na budowie lub przebudowie mostów – przykładowo na rzece Netta w miejscowości Sosnowo lub na rzece Bargłówka w Bargłowie Kościelnym.

Trzecim priorytetem była dbałość o wysoką jakość kształcenia. W trakcie ostatnich 4 lat aż trzy razy augustowskie szkoły średnie zajmowały I miejsce w województwie podlaskim pod względem zdawalności egzaminu maturalnego. Jest to najlepszy efekt dobrze prowadzonej polityki oświatowej Powiatu.

Realizowane projekty edukacyjne umożliwiły rozszerzenie oferty szkół. Organizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyjazdy i staże zawodowe. Szkołom i placówkom przydzielano dodatkowe godziny z przeznaczeniem na przygotowanie do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a uczniom klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych – umożliwiano udział w zajęciach wyrównujących ich szanse edukacyjne. Uczniowie z problemami zdrowotnymi byli obejmowani nauczaniem indywidualnym, zaś szczególnie uzdolnieni realizowali indywidualny program nauczania. Dużą wagę przywiązywano do kształtowania postaw patriotycznych młodzieży. Rokrocznie przyznawano też stypendia za wyniki w nauce i sporcie oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Troska o aktywność fizyczną uczniów była jednym z priorytetów władz powiatowych. W tym celu została zmodernizowana baza sportowa przy prowadzonych przez Powiat szkołach, a przy wybudowanych kompleksach sportowych i boiskach zatrudniono animatorów sportu. W czasie wakacji i ferii przydzielano dodatkowe godziny na zajęcia rekreacyjno-sportowe. Zakończono też ostatni etap modernizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, którego zawodnicy zdobywają laury na zawodach krajowych i międzynarodowych.

W szkołach powiatowych ofertę edukacyjną dostosowano do potrzeb rynku pracy, a praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, zgodnie z porozumieniami o współpracy podpisanymi z augustowskimi firmami. Powiat w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy współpracuje też m.in. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, Politechniką Białostocką, z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.

Działania na rzecz wysokiej jakości kształcenia zostały docenione przez zewnętrznych ekspertów. Rokrocznie Powiat uzyskiwał certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, przyznawany przez niezależną Komisję Ekspercką złożoną z naukowców z całej Polski. Ponadto Komisja, biorąc pod uwagę szczególną dbałość i troskę o podnoszenie jakości nauczania w augustowskich szkołach ponadgimnazjalnych, w 2017 r. przyznała Powiatowi wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”. Nasze szkoły były wysoko oceniane również w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” – w 2017 r. Złotą Tarczą zostało wyróżnione Technikum nr 1, wchodzące w skład ACE oraz Srebrną Tarczą – I Liceum Ogólnokształcące. Rok wcześniej Brązową Tarczę zdobyło też II Liceum Ogólnokształcące.

W trakcie mijającej kadencji nawiązano współpracę z partnerami z Białorusi. Podczas sesji Rady Powiatu 30 września 2016 r. zostało podpisane porozumienie z rejonem brasławskim, a 14 lipca 2017 r. – z rejonem grodzieńskim. Efektem współpracy z rejonem brasławskim był m.in. cykl szkoleń dla białoruskich instruktorów żeglarstwa, który na zlecenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku przeprowadził Zespół Placówek Młodzieżowych w 2017 r.

Powiat włączył się także w działania na rzecz Kanału Augustowskiego. Organizowane były debaty, konferencje i spotkania. W dniach 5–7 czerwca 2016 r., na zaproszenie starosty Jarosława Szlaszyńskiego, w Augustowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. turystyki. Obrady dotyczyły możliwości rozwoju turystyki w województwie podlaskim oraz współpracy w ramach Euroregionu Niemen w związku z planami uruchomienia ruchu bezwizowego i zmiany statusu przejścia Rudawka – Lesnaja. Wspólne starania i podejmowane przedsięwzięcia przyczyniły się do otwarcia ruchu bezwizowego na przejściu granicznym Rudawka – Lesnaja na Kanale Augustowskim oraz rozszerzenia jego statusu przejścia wodnego o pieszo-rowerowe.

Ze względu na znaczenie drogi Suwałki – Augustów – Suchowola – Korycin – Białystok w układzie komunikacyjnym województwa podlaskiego, Rada Powiatu trzykrotnie (22 grudnia 2015 r., 30 sierpnia 2016 r. i 28 maja 2018 r.) apelowała o jej modernizację, przesyłając stanowisko w tej sprawie do władz i instytucji centralnych, wojewódzkich i parlamentarzystów z województwa podlaskiego. Ponadto, 9 maja 2018 r. zorganizowano konferencję, podczas której Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski, w swoim wystąpieniu poinformował, iż zatwierdzony jest program inwestycyjny dla omawianej drogi o układzie pasów 2+1 i wskazał planowany termin zakończenia inwestycji na lipiec 2025 roku.

Dużą wagę przywiązywano do kultywowania wartości patriotycznych. W sposób szczególny uczczono ważne jubileusze związane z historią 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, a w 2017 r. , w czasie obchodów 100 rocznicy bitwy pod Krechowcami, Batalion Czołgów 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu otrzymał replikę krechowieckiego sztandaru, ufundowaną przez Społeczeństwo Powiatu Augustowskiego. W 2018 roku, z okazji 100-lecia niepodległości, mieszkańcom przypomniano związanych z Augustowem bohaterów narodowych: kpt. Stanisława Orechwę (tablica pamiątkowa na budynku Starostwa Powiatowego została odsłonięta 21 stycznia 2018 r.) i płk. dypl. Edwarda Maliszewskiego (obelisk z tablicą upamiętniającą bohatera ustawiono na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza 30 września 2018 r.).

Jako podsumowanie realizowanych zadań, można uznać fakt, że działania Powiatu były wysoko oceniane przez niezależnych ekspertów. W trakcie mijającej kadencji Powiat dwukrotnie zajął pierwsze miejsce w bezpłatnym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów, w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców oraz dodatkowo jako lider rankingu otrzymał prestiżowy tytuł „Dobry Polski Samorząd” za 2016 r. i za 2017 r.

– augustowski.home.pl –

Dzień później (11. października br.) po uroczystym otwarciu przebudowanego budynku magazynu sprzętu wodnego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, odbyło się spotkanie starosty z dziennikarzami. Zaprezentowana została na nim specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna podsumowująca czteroletni okres prac Starostwa. Zapraszamy do wysłuchania 40. minutowego nagrania z tego spotkania.

Red.