Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wydane w województwie podlaskim przekroczyła 10 tys. osób. Najliczniejszą grupę stanowią Białorusini, którzy dysponują głównie zezwoleniami na pobyt stały wydanymi w związku z polskim pochodzeniem i Kartą Polaka. Podlaskie jest jedynym regionem w Polsce gdzie w populacji obcokrajowców nie przeważają obywatele Ukrainy.

Białorusini stanowią 50% z 10 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w województwie podlaskim

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do głównych grup obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie podlaskim należą obywatele: 

– Białorusi – 5,1 tys. osób, 

– Ukrainy – 2,4 os., 

– Rosji – 370 os.,

– Litwy – 310 os.,

– Gruzji – 200 os.

Około 55 proc. cudzoziemców w województwie podlaskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a 28 proc. w przedziale 40 – 59 lat. Przeważają mężczyźni – 6,1 tys. osób (60 proc.), w porównaniu do 4 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt stały – 47 proc., zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 39 proc. oraz zarejestrowany pobyt obywatela UE – 11 proc.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej. 

W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie 414 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało 119 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (43 tys. osób), dolnośląskie (33 tys.) oraz wielkopolskie (33 tys.).

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Więcej aktualnych informacji na temat trendów migracyjnych i pracy urzędu można a znaleźć na stronie udsc.gov.pl oraz kanałach w mediach społecznościowych ( Facebook, Twitter).

|Urząd do Spraw Cudzoziemców