Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady XV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie prowadzonych przez młodzież działań w programie Erasmus+, Akcja 1, Mobilność edukacyjna, wymiana młodzieży (na wniosek Zarządu Towarzystwa Młodego Krechowiaka).
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie,
  • zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
  • zmiany składu osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie,
  • zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,
  • rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
  • skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr XIII/146/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie,
  • pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
  • wyboru ławników,
  • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Ślepsk V”,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok-Kowno na odcinku Białystok-granica RP,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  • zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Two cities-one green region/Dwa miasta – jeden zielony region”,
  • zmian budżetu miasta na rok 2019,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.
 8. Przyjęcie protokołów z obrad: XIII sesji Rady Miejskiej z 29.07.2019 r. i XIV sesji Rady Miejskiej z 23.08.2019 r.
 9. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
 10. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Katarzyna Raczkowska