Burmistrz Miasta Augustowa w związku z obowiązkiem prowadzenia przez Miasto Augustów ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z  art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta w Augustowie w terminie do 30 września 2019 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Augustowie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – ul. Nowomiejska 41, pokój nr 02 oraz na stronie internetowej:

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Augustów.

Wypełnione druki prosimy składać za pośrednictwem:

  • Urząd Miejski w Augustowie Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów.
  • poczty elektronicznej na adres: gospodarka.komunalna@urzad.augustow.pl
  • w Biurze Obsługi Klienta ul. 3 Maja 60, pokój nr 7

Podstawa prawna: art 3 ust 3 pkt 1 i 2 ustawy z dania 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 6 ww. ustawy w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania urządzeń co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych. (wykaz przedsiębiorstw poniżej). Osoby, które nie maja jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Rachunki za usługi wywożenia nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą należy przechowywać za okres jednego roku. 

W przypadku niezłożenia oświadczenia, na zlecenie Burmistrza Augustowa zostanie przeprowadzona inwentaryzacja w terenie, w poszczególnych posesjach.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania ewidencji  zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Mirosław Karolczuk

Załączniki do pobrania;

  1. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Wykaz przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe

Załączniki do treści