Termin składania zgłoszeń upływa dnia 15 października 2019 r. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.urzad.augustow.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Kandydatów na członków Rady Seniorów mogą zgłaszać: przedstawiciele osób starszych, którzy mieszkają na terenie Miasta Augustowa, przedstawiciele instytucji, które zajmują się problemami osób starszych na terenie Miasta Augustowa oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Każda instytucja lub podmiot może zgłosić jednego kandydata. W przypadku zgłoszenia kandydata przez przedstawicieli osób starszych, kandydat ten musi posiadać poparcie co najmniej 15 osób starszych mieszkających na terenie Miasta Augustowa. Każdy senior – mieszkaniec Augustowa może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Zgłoszeni kandydaci muszą złożyć pisemną zgodę na kandydowanie. Termin zebrania wyborczego wyznaczono na dzień 29 października 2019 r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 643 80 65 lub w budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój 101).

Do katalogu zadań Rady Seniorów należy m.in:

  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;
  • zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;
  • współpracę z władzami Augustowa przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów;
  • formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;
  • współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;
  • upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

urzad.augustow.pl