POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie Art. 344 ust 1pkt 1a, ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz.2268 z późn.zm.) oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) oraz po analizie badań wody pobranej z kąpieliska Plaża „Radiowej Trójki” n/j Necko w dniu 21.06.2019r.

orzeka,
że woda w kąpielisku Plaża „Radiowej Trójki” nlj Necko
spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.

Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy
korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po przeanalizowaniu badań przeprowadzonych w miejscu ich pobrania przez osobę pobierającą próbkę wody z kąpieliska Radiowa Trójka n/j Necko w dniu 21.06.2019r. zawartych w Części B Protokołu nr 36/2001 P/HK/2019 pobrania próbek wody, wykonanych w ramach kontroli urzędowej PIS oraz wyniku z badań laboratoryjnych próbki opisanej w Sprawozdaniu Nr SWŻ.53.157.2019 z Badań Wody z dnia 26.06.2019r., stwierdził że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz innych wymagań spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255), które ujęte są w Załączniku Nr 1, Część A, Tabela I.i Tabela li. do w/c rozporządzenia.
Niniejsza ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w kąpieliska przez zarządcę według ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Augustowie harmonogramu pobrania próbek. Informację o jakości wody w kąpielisku należy umieścić w miejscu ogólnie dostępnym dla turystów tj. tablica informacyjna w obiekcie, strona internetowa obiektu.
Ogólne informacje o jakości wody w kąpieliskach w powiecie augustowskim dostępne są na stronie internetowej – serwis kąpieliskowy sk.gis.gov.pl.

augustow.pl