Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,

b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 rok,

c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2020 rok,

d) zmian budżetu miasta na rok 2019,

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.

6. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/Alicja Dobrowolska