Kapituła konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019 przyznała tytuły laureata i wyróżnienia w kategoriach: Edukacja i sport, Kultura i dziedzictwo narodowe, Budowanie wspólnoty lokalnej, Polityka społeczna, a także wyróżnienie specjalne za całokształt wieloletniej pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim. W gali wręczenia nagród laureatom tegorocznej edycji konkursu wziął udział m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Konkurs ma na celu promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W kategorii Budowanie wspólnoty lokalnej:

 • LAUREAT: Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” za inicjatywę „Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury”
 • WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie Krynica za inicjatywę: VIII BulwaFest
 • WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie Moszczonka za inicjatywę: Moszczonka – płótno, glina i mąka

W kategorii Edukacja i sport:

 • LAUREAT: Stowarzyszenie Raj Team Rajgród za inicjatywę II Rodzinny Rajd Rowerowy oraz Rowerowy Rajd Śladami Miejsc Pamięci Narodowej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • WYRÓŻNIENIE: LUKS „Iskra” Perlejewo za inicjatywę: „Aktywność mieszkańców gminy Perlejewo poprzez sport”
 • WYRÓŻNIENIE: Bielska Inicjatywa Społeczna – Stowarzyszenie zwykłe za inicjatywę: „Kurs samoobrony dla kobiet”

W kategorii Polityka Społeczna:

 • LAUERAT: Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami za inicjatywę: PełnoMocne – program wzmacniania środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz podmiotów i osób je wspierających
 • WYRÓŻNIENIE: Ochotnicza Straż Pożarna w Koplanach za inicjatywę: „Ogień i czad to nie twój brat”
 • WYRÓŻNIENIE: Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” za inicjatywę: Piknik integracyjno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością, w tym z chorobą Alzheimera

W kategorii Kultura i dziedzictwo narodowe:

 • LAUREAT: Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk Stanisława Nilskiego – Łapińskiego za inicjatywę: Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Łapach „Ocalmy od zniszczenia” 
 • WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej za inicjatywę: Wspólne świętowanie 100-lecia Polski Niepodległej ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Ziemi Czyżewskiej
 • WYRÓŻNIENIE: Koło Gospodyń Wiejskich ,, BORÓWECZKI” ze Srebrnego Borku za inicjatywę: Kultywowanie tradycji –  ,,ZAPUSTY”
 • WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie za inicjatywę: Obchody 74. Rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym
 • WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka za inicjatywę: Bajki Sówki z Borysówki
 • WYRÓŻNIENIE: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska za inicjatywę: Śladem łomżyńskich oryli

Wyróżnienie Specjalne (zgodnie z Regulaminem Konkursu – przyznawane poza kategoriami konkursowymi, dla osób lub organizacji zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego):

 • Pani Anna Drabarz – doktor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, funduszy Unii Europejskiej i praw osób z niepełnosprawnościami; od 2014 r. pracownik Wydziału Prawa UwB a od 2017 roku pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku do spraw studentów z niepełnosprawnościami;  od 2010 do 2017 r. doradczyni prawna Fundacji Aktywizacja; w latach 2011-2015 członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok; 2014-2016 przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 2016. Współinicjatorka powstania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami i od 2016 r. jego prezeska

KAPITUŁA

Kapituła konkursu Inicjatywa Społeczna Roku obradowała w następującym składzie: Tomasz Madras – przewodniczący, Roman Czepe, Monika Korzuchowska-Dojlido, Lech Feszler, Monika Syczewska, Maria Żeszko, Piotr Lussa.

Poszczególne zgłoszenia oceniane były przez każdego uczestnika obrad Kapituły, uwzględniając następujące kryteria:

 1. znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, rozwiązany problem lub zaspokojone potrzeby;
 2. znaczenie inicjatywy dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania postaw i wartości patriotycznych, prorodzinnych, solidarności społecznej
  i aktywności społecznej;
 3. innowacyjność podjętego działania.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, Laureatem tego konkursu w kategorii Polityka Społeczna zostało Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ASON” za inicjatywę: „Trampolina”

gov.pl/web/uw-podlaski