13,5 mln zł dotacji przeznaczył na wtorkowym posiedzeniu (03.03) Zarząd Województwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na siedem projektów, mających za cel świadczenie usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt powiatu bielskiego skierowany jest do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również do osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i umieszczonych w nich dzieci. Dzieci skorzystają z usług o charakterze społecznych (socjoterapii, glottodydaktyki, terapii pedagogicznej i logopedycznej, treningu umiejętności społecznych). Natomiast osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami, a także rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów doskonalących kompetencje społeczne oraz opiekuńczo-wychowawcze. Wartość projektu wynosi 935 tys. zł, dotacja z RPOWP 865 tys. zł.

ZHP Chorągiew Białostocka 4,1 mln dotacji (wartość projektu 4,4 mln zł) przeznaczy na zorganizowanie czasu dzieciom i młodzieży. W 50 gminach województwa podlaskiego powstaną placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie podwórkowej oraz zespół ekspertów świadczących usługi doradcze, mediacyjne i terapeutyczne. Zajęcia prowadzone będą wśród 10-15 osobowych grup oraz indywidualnie. Mają m.in. wzmacniać przedsiębiorczość, umiejętności społeczne, więzy rodzinne oraz kompetencje kluczowe na rynku pracy. Projekt „Podlaskie Podwórka” ma  niwelować negatywne skutki patologii środowiskowych.

Bielska Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej obejmie opieką  60 niesamodzielnych osób, w tym z niepełnosprawnościami, mieszkających w gminie i mieście Bielsk Podlaski. Skorzystają one z usług opiekuńczych w Klubie Seniora. W ramach projektu powstanie również wypożyczalnia sprzętów dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Wartość to 1,31 mln zł, dofinansowanie 1,2 mln zł.

Fundacja Dialog przygotuje i zaadaptuje Klub Seniora w Milejczycach, w którym opiekę znajdzie 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W Klubie świadczone będą usługi opiekuńcze, prowadzonych będzie również wiele zajęć, przeciwdziałających marginalizacji i osamotnieniu osób starszych: sportowych (np. nordic walking, aerobik, aquaaerobik), rozwijających zainteresowania (m.in. komputerowe). Projekt  jest wart ponad 1 mln zł, a dofinansowanie wynosi 985 tys. zł.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku zrealizuje projekt wart 5,2 mln zł, z czego dotacja z RPOWP sięgnie blisko 5 mln zł. W jego ramach przygotuje i poprowadzi Dzienny Dom Pomocy, w którym opiekę znajdzie 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z powiatu siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego. Urządzi również mieszkania wspierane, w których zostanie zapewniona opieka nad uczestnikami projektu w zastępstwie opiekuna faktycznego (w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna).

Miasto Brańsk utworzy Brański Klub Seniora, w którym zapewni usługi opiekuńcze dla 45 osób z terenu tego miasta, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, starszych. Koszt projektu przekracza 1 mln zł, dofinansowanie wyniesie 987 tys. zł.

Gmina Bargłów Kościelnych również zaadaptuje i wyposaży pomieszczenia na potrzeby Klubu Seniora w miejscowości Dreństwo. Powstanie tam 20 miejsc opieki, z których skorzystają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W Klubie odbędzie się wiele zajęć, rozwijających aktywność seniorów (działalność prozdrowotna, kulturalna i edukacyjna). Projekt wart jest prawie 820 tys. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pokryje 779 tys. zł.


Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego

wrotapodlasia.pl