Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Augustowie, na XIX sesji Rady Miejskiej złożył wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Miejskiej. Rozpatrzenie tego wniosku było jednym z punktów wczorajszej (XX) sesji RM w Augustowie.

Powody złożenia takiego wniosku uzasadniał wczoraj radny Adam Sieńko.

Uwagi sformułowane we wniosku nie odnoszą się tylko do osoby przewodniczącej, ale do funkcjonowania całej Rady Miejskiej w Augustowie i tolerowania przez przewodniczącą nieprawidłowości występujących w jej pracach

– powiedział na wstępie radny Adam Sieńko.

Nierówne traktowanie radnych, niewłaściwe organizowanie pracy rady, nieprawidłowości techniczne na stronie internetowej, brak ofert szkoleniowych dla radnych, zachowanie działające na szkodę dobrego wizerunku sprawowanej funkcji, to inne z zarzutów pojawiających się w trakcie dyskusji.

Zarzuty kierowane pod adresem przewodniczącej odpierał w swojej wypowiedzi radny Dariusz Ostapowicz.

Mamy tutaj do czynienia z pewną próbą narzucenia większości rady swojej politykierskiej narracji.(…) Tutaj wiadomo, że chodzi o przynależność do pewnej opcji, która stanowi obecnie pewną większość w radzie i nic więcej

– mówił radny Dariusz Ostapowicz.

Bardzo liczyłam na nowa jakość prac w radzie. Sama oddałam głos na kandydaturę pani przewodniczącej. Natomiast obserwując to co się dzieje, ja tej nowej jakości nie zauważyłam. (…) Uważam, że każdemu warto dać drugą szansę i wstrzymam się od głosu. Mam nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie i się poprawi

– odniosła się do sytuacji w RM radna Aleksandra Sigiellewska.

Ja może odpowiem tylko panu radnemu Sieńko. Panu radnemu Sieńko oraz wszystkim innym chciałam oświadczyć, że jestem tylko niewolnikiem własnego sumienia i nikt na mnie żadnych wpływów nie wywierał, nie wywiera i wywierać nie będzie.

– powiedziała w toku dyskusji przewodnicząca Alicja Dobrowolska.

Jeżeli mówicie o politykierstwie, to przypomnę, że z powodów politycznych został odwołany poprzedni przewodniczący RM. Dzisiaj, jak sami słyszeliśmy argumenty za odwołaniem są merytoryczne.

– to fragment wypowiedzi kolejnego radnego, Tomasza Miklasa.

W nagraniu pod tekstem, poza wymienionymi wyżej radnymi wypowiadają się jeszcze radni: Magdalena Śleszyńska, Marcin Kleczkowski i Jolanta Oneta Roszkowska

Ostateczny wynik głosowania nad wnioskiem o odwołanie przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie Alicji Dobrowolskiej przedstawiał się następująco. Na 19. radnych uprawnionych do głosowania, 7 głosów oddano za odwołaniem przewodniczącej, 10 przeciw, 1 głos wstrzymujący i 1 głos był nieważny.

Podział głosów pozwala na wysnucie wniosku, że Rada Miejska w Augustowie przechodzi poważne przemiany strukturalne. Poprzednią, 4. letnią kadencję RM można śmiało określić jako kadencją bez wyraźnej opozycji. Pierwszy rok nowej, już 5. letniej kadencji wygląda całkiem inaczej. Opozycja potrafi wyraźnie wyartykułować swoje stanowisko w omawianych sprawach. Mając w pamięci, że jednomyślność nie zawsze oznacza najlepsze rozwiązania, i to, że ważne decyzje zawsze powinne być podejmowane po dogłębnych i rzeczowych rozmowach wszystkich zainteresowanych stron, jest to chyba na plus zachodzących przemian.

Bart.