W trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce jest obecnie 841 dzieci w wieku szkolnym. Uczęszczają one do 126 szkół publicznych na takich samych zasadach jak dzieci polskie. Zdecydowana większość rozpoczęła nowy rok edukacji w szkołach podstawowych. Wszyscy cudzoziemcy zostali poinformowani o obowiązujących zaleceniach i ograniczeniach związanych ze stanem epidemii.

W ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową mieszka obecnie 361 dzieci w wieku szkolnym. Najwięcej przebywa w placówkach w Białymstoku, Łukowie i Bezwoli. Większość stanowią obywatele Rosji (591 osób), Ukrainy (82 os.) oraz Tadżykistanu (58 os.).

Według roku urodzenia, dzieci będące w trakcie procedury uchodźczej klasyfikują się głównie do nauki w szkołach podstawowych – 609 osób. Ponadto, 152 osoby mogą rozpocząć naukę w szkołach ponadpodstawowych, a 80 osób w przygotowaniu przedszkolnym (tzw. zerówka).

Cudzoziemcy otrzymali w zrozumiałych dla siebie językach informacje w sprawie przestrzegania zaleceń GIS, MEN i MZ w związku z obowiązującym stanem epidemii. Wszystkie dzieci zostały także wyposażone w maseczki ochronne.

Cudzoziemcy ubiegający się w Polsce o ochronę międzynarodową mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, a edukacja jest istotnym elementem tego wsparcia. Urząd zapewnia lekcje języka polskiego, jak również zajęcia przygotowujące nowoprzybyłych uczniów do podjęcia nauki w polskich szkołach. Ponadto, UdSC zaopatruje uczniów w podręczniki oraz tzw. wyprawki szkolne.

Lekcje języka polskiego, które odbywają się w ośrodkach dla cudzoziemców prowadzone są przez szkołę językową. Zatrudnia ona wykwalifikowanych nauczycieli, doświadczonych w nauce języka polskiego jako obcego. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje w kontakcie ze szkołami, do których uczęszczają dzieci. Pozwala to na wymianę informacji o postępach i ewentualnych problemach w nauce dając możliwość dostosowania prowadzonych zajęć do potrzeb dzieci.

Na zlecenie urzędu opracowany został także program nauczania języka polskiego wraz z rozwiązaniami metodycznymi dla dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w Polsce. W jego ramach przygotowany został podręcznik nauczyciela zawierający scenariusze zajęć oraz materiały edukacyjne dla dzieci. Program uwzględnia specyficzne potrzeby komunikacyjne dzieci ubiegających się o ochronę międzynarodową. Uwzględnia również zróżnicowanie wiekowe uczestników.

Dzieci niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi nauki oraz słabo znające język polski mają prawo do pomocy udzielanej przez tzw. asystenta międzykulturowego – osobę znającą język kraju pochodzenia dziecka, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela. Szkoły będące obwodowymi dla dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców mogą organizować także oddziały przygotowawcze.

Więcej aktualnych informacji na temat trendów migracyjnych i pracy urzędu można znaleźć na stronie udsc.gov.pl oraz kanałach w mediach społecznościowych (FacebookTwitter).

Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców