W związku z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła szczegółową informację dotyczącą harmonogramu części pisemnej tegorocznego egzaminu. Sesja główna potrwa od 8 do 29 czerwca.

Początek matur – 8 czerwca

Zgodnie z ogłoszonym terminarzem część pisemna rozpocznie się 8 czerwca, natomiast część ustna będzie trwała od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca), z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (zaktualizowanym 20 maja 2020 r.).

Dwie formuły egzaminu

W czerwcu 2020 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny w terminie głównym będzie przeprowadzany w dwóch formułach.

 1. Do egzaminu w nowej” formule przystąpią:
 1. tegoroczni (2020) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 000 osób, które przystąpią do ok. 1 337 300 egzaminów w części pisemnej)
 2. absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych (do roku 2019 włącznie) oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się:
 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 37 950 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 12 700 egzaminów w części pisemnej), lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 39 300 egzaminów w części pisemnej)
 1. absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 390 egzaminów w części pisemnej).
 2. Do egzaminu w starej” formule przystąpią absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 460 osób – ok. 1 550 egzaminów w części pisemnej) lub zdecydowali się:
 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 2 380 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 290 egzaminów w części pisemnej), lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 270 egzaminów w części pisemnej).

W 2020 r. przeprowadzonych zostanie również 260 egzaminów w części ustnej, w tym: 21 egzaminów z języka polskiego, 226 egzaminów z języka angielskiego, 10 egzaminów z języka niemieckiego, 2 – z języka rosyjskiego i 1 – z języka włoskiego1.

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych odpowiednio:

 1. w przypadku egzaminu w nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego
 2. w przypadku egzaminu w starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu maturalnego, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w maju 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.).

Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych oraz członkowie zespołów nadzorujących zostali poproszeni przez dyrektora CKE o szczególną staranność podczas przekazywania arkuszy zdających, tak aby każdy z nich otrzymał właściwy arkusz w odpowiedniej formule. Wszystkie arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia egzaminu w „nowej” formule są wyraźnie oznaczone na stronie tytułowej (poprzez czerwony pionowy pasek wzdłuż prawej krawędzi arkusza, na którym widnieje napis „NOWA FORMUŁA”).

Terminy wydrukowane na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych oraz terminy, w których egzamin z każdego przedmiotu zostanie faktycznie przeprowadzony.

Przedmiot / PoziomTermin wydrukowany na stronie tytułowej arkuszaTermin egzaminu w czerwcu 2020 r.
język polski – PP4 maja 2020 r.8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język polski – PR4 maja 2020 r.8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
matematyka – PP5 maja 2020 r.9 czerwca 2020 r. (wtorek)
język łaciński i kultura antyczna – PP, PR5 maja 2020 r.9 czerwca 2020 r. (wtorek)
język angielski – PP6 maja 2020 r.10 czerwca 2020 r. (środa)
język angielski – PR6 maja 2020 r.10 czerwca 2020 r. (środa)
język angielski – DJ6 maja 2020 r.10 czerwca 2020 r. (środa)
matematyka – PR7 maja 2020 r.15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
filozofia – PP, PR7 maja 2020 r.15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
biologia – PP, PR8 maja 2020 r.16 czerwca 2020 r. (wtorek)
wiedza o społeczeństwie – PP, PR8 maja 2020 r.16 czerwca 2020 r. (wtorek)
chemia – PP, PR11 maja 2020 r.17 czerwca 2020 r. (środa)
informatyka – PP, PR11 maja 2020 r.17 czerwca 2020 r. (środa)
język niemiecki – PP12 maja 2020 r.18 czerwca 2020 r. (czwartek)
język niemiecki – PR12 maja 2020 r.18 czerwca 2020 r. (czwartek)
język niemiecki – DJ12 maja 2020 r.18 czerwca 2020 r. (czwartek)
geografia – PP, PR13 maja 2020 r.19 czerwca 2020 r. (piątek)
historia sztuki – PP, PR13 maja 2020 r.19 czerwca 2020 r. (piątek)
język rosyjski – PP14 maja 2020 r.26 czerwca 2020 r. (piątek)
język rosyjski – PR14 maja 2020 r.26 czerwca 2020 r. (piątek)
język rosyjski – DJ14 maja 2020 r.26 czerwca 2020 r. (piątek)
język francuski – PP15 maja 2020 r.23 czerwca 2020 r. (wtorek)
język francuski – PR15 maja 2020 r.23 czerwca 2020 r. (wtorek)
język francuski – DJ15 maja 2020 r.23 czerwca 2020 r. (wtorek)
fizyka – PR fizyka i astronomia – PP, PR18 maja 2020 r.24 czerwca 2020 r. (środa)
historia – PP, PR18 maja 2020 r.24 czerwca 2020 r. (środa)
język hiszpański – PP19 maja 2020 r.25 czerwca 2020 r. (czwartek)
język hiszpański – PR19 maja 2020 r.25 czerwca 2020 r. (czwartek)
język hiszpański – DJ19 maja 2020 r.25 czerwca 2020 r. (czwartek)
język włoski – PP20 maja 2020 r.22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język włoski – PR20 maja 2020 r.22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język włoski – DJ20 maja 2020 r.22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język łemkowski – PP, PR20 maja 2020 r.22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
historia muzyki – PP, PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język kaszubski – PP, PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język litewski – PP21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język litewski – PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język białoruski – PP21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język białoruski – PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język ukraiński – PP21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język ukraiński – PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
matematyka w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
biologia w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
chemia w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
fizyka w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
geografia w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
historia w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

272 tys. osób przystępujących do egzaminu maturalnego  

Około 272 000 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2019/2020, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym
 • matematyka – na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2020 r. część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana(z wyjątkiem osób, o których mowa powyżej).

Osoby przystępujące do egzaminu w nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Poniżej przedstawiony został odsetek zdających względem liczby egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpienie zdający ci zadeklarowali.

Liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowychEgzamin w nowej” formule (wyłącznie absolwenci z 2020 r.)
1 (obowiązkowy)39,7%
231,5%
323,5%
44,7%
50,5%
60,1%

Poziom rozszerzony – najchętniej wybierane przedmioty

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2020 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 162 928 osób (59,9% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • geografia – 72 461 osób (26,6% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • matematyka – 65 936 osób (24,2% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • język polski – 60 555 osób (22,3% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • biologia – 46 805 osób (17,2% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • chemia – 25 594 osoby (9,4% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • fizyka – 21 672 osoby (8,0% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • historia – 20 430 osób (7,5% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • wiedza o społeczeństwie – 16 641 osób (6,1% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • informatyka – 9 151 osób (3,4% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • język niemiecki – 6 376 osób (2,2% zdających – absolwentów 2020 r.).

Ogłoszenie wyników 11 sierpnia br.

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 388 różnego rodzaju arkuszy oraz 78 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 11 sierpnia br. Tego samego dnia (11 sierpnia) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej