500 Rocznica Urodzin Zygmunta Ii Augusta Konkurs Plastyczny Na Projekt Znaczka Pocztowego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

W 2020 roku przypada pięćsetna rocznica urodzin króla Zygmunta II Augusta, którego powszechnie kojarzymy z aktem Unii Lubelskiej z 1569 roku, miłością do Barbary Radziwiłłówny, a także ze słynną kolekcją arrasów zakupionych w Brukseli, podziwianych do dzisiaj w wawelskich komnatach.

Niewielu z nas jednak pamięta, że ostatni z Jagiellonów w 1558 roku zainicjował pierwsze połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją. Chociaż nikt nie używał wtedy pocztowych znaczków do przesyłania listów – tylko konnych kurierów, wydarzenie to uznawane jest za początek poczty na ziemiach polskich.

Zapraszamy do udziału w konkursie! Inspirując się wybranymi motywami z zachowanych renesansowych eksponatów na wawelskich ekspozycjach, a także korzystając z wybranych wydarzeń politycznych bądź prywatnych z życia króla, opracujcie projekt znaczka pocztowego, dedykowanego ostatniemu z Jagiellonów.

Czas trwania konkursu: 3 września – 18 grudnia 2020
Finał i rozdanie nagród – 18 grudnia 2020, z udziałem zespołu Floripari

Organizator konkursu – Zamek Królewski na Wawelu
Partner – Biblioteka Kraków

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Na projekt znaczka pocztowego z okazji 500 rocznicy urodzin Zygmunta II Augusta

Organizatorzy Konkursu:
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 31–001 Kraków, Wawel 5 zarejestrowany 
w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 i w Państwowym Rejestrze Muzeów 
pod numerem 16/98) ogłasza konkurs plastyczny na projekt znaczka z okazji 500 rocznicy urodzin Zygmunta II Augusta.
Partnerem jest Biblioteka Kraków, 31–154 Kraków, Plac Jana Nowaka – Jeziorańskiego 3 
(wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 34).

Cele Konkursu:
1. Popularyzacja wiedzy historycznej o Wzgórzu Wawelskim i Rzeczpospolitej za panowania Zygmunta II Augusta 
2. Poszerzenie wiedzy o czasach panowania ostatniego Jagiellona ze szczególnym uwzględnieniem jego mecenatu artystycznego.
3. Rozbudzenie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży oraz zainspirowanie do rozwijania zdolności oraz umiejętności plastycznych.
4. Prezentacja walorów poznawczych znaczka.
5. Zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki Kraków w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych.

I. Czas trwania konkursu: 3 września 2020 r. – 18 grudnia 2020 r.

II. Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Formularz Zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej podpisuje Rodzic lub Opiekun Prawny. 
Wyraża on także zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku osoby niepełnoletniej.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

III. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:
1. Kategoria I – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.
2. Kategoria II – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych.

IV. Termin i miejsce nadsyłania projektu znaczka.
1. Znaczek w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną w formacie PDF należy nadsyłać do 13 listopada 2020 r. pod adres: Zamek Królewski na Wawelu, 31–001 Kraków, Wawel 5 lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Zamku Królewskiego na Wawelu, budynek nr 8  na Wzgórzu Wawelskim – w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.30.
Na kopercie należy umieścić napis „KONKURS –ZNACZEK”
2. Termin, o którym mowa w pkt.1, jest ostateczny, liczy się data stempla pocztowego.
3. Koszty przesyłki ponoszą Autorzy.
4. Informacje na temat Konkursu udzielane są przez:

  • Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu, tel. 12422 51 55 wew. 443, w godzinach 9.00–10.00 i 14.00–15.00.
  • Pracownicy Działu Metodycznego i Projektów Biblioteki Kraków, tel. 12618 91 26, w godz. 8.00–15.00.

V. Warunki:
1. Uczestnicy mają za zadanie indywidualne opracowanie projektu okolicznościowego znaczka pocztowego upamiętniającego postać Zygmunta II Augusta z uwzględnieniem jego mecenatu artystycznego, wydarzeń z dziejów Rzeczypospolitej zainicjowanych przez króla.
2. Projekt musi być zgodny z zasadami budowy znaczka pocztowego – rysunek główny powinien zawierać:

a. imię i nazwisko projektanta z oznaczeniem „del”

b. rok, nazwę eminenta „Wawel”, nominał

c. napis okolicznościowy „500 rocznica urodzin Zygmunta II Augusta”

d. projekt może być ząbkowany lub nieząbkowany

e. pracę należy zaopatrzyć w oprawę passe-partout

3. Forma konkursu:

a. technika komputerowa lub dowolna technika plastyczna (można łączyć kilka technik)

b. kształt znaczka do wyboru – kwadrat lub prostokąt mieszczący się w wymiarach maks. A-3 (30 cm x 42 cm)

c. inspiracja przy wykonaniu prac: wybrane motywy z zachowanych renesansowych eksponatów na wawelskich ekspozycjach, wydarzenia polityczne lub prywatne z życia króla.


VI. Zasady przyznawania nagród 
1. Jury pod przewodnictwem prof. Czesława Dźwigaja przyzna trzy nagrody główne oraz 3 wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
2. Jury konkursu ocenia:

a. zgodność z kryteriami Regulaminu,

b. oryginalność przedstawienia i inwencję twórczą, 

c. wartość artystyczną projektu oraz prawidłową budowę znaczka,

d. poziom edytorski,

e. samodzielność wykonania 

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych –Organizatora i Partnera konkursu – w dniu 11 grudnia 2020 r.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody telefonicznie i pisemnie  (e –mail).
5. Wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00, w budynku nr 7  na Wzgórzu Wawelskim.
6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie  internetowej  Organizatora  konkursu.
7. Nadesłane prace nie będą zwracane Autorom.
8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Prawa Autorów:
1. Organizatorzy zobowiązują się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów.
2. Autorzy potwierdzają, że projekt znaczka zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
3. Autorzy projektu znaczka ponoszą całkowitą odpowiedzialność wobec Organizatora, Partnera konkursu i osób trzecich w przypadku, gdyby projekt znaczka zgłoszony na Konkurs naruszał prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Dane osobowe uczestników konkursu na „Projekt znaczka z okazji pięćsetlecia urodzin króla Zygmunta Augusta” podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018. 1000 z dnia 24.05 2018).
2. Administratorem danych osobowych są: Zamek Królewski na Wawelu, 31–001 Kraków, Wawel 5.
3. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj.  w celu wyłonienia i nagrodzenia Zwycięzców, oraz ogłoszenia wyników. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora i Partnera konkursu oraz na profilach mediów społecznościowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu oraz rodzicom i opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawiania.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

WYBÓR LITERATURY
Zachęcamy do zapoznania się z treścią wybranej przez siebie literatury z poniższej listy. Pozwoli uczestnikom konkursu zapoznać się z postacią władcy, jego mecenatem oraz czasami które w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów zwano „Złotym wiekiem” 
1. Stanisław Cynarski, Zygmunt August, rozdziały: I – III , Wrocław , 1988 r. 
2. Maria Hennel-Bernasikowa, Arrasy Zygmunta Augusta, Kraków, 2013
3. Maria Hennel-Bernasikowa. Magdalena Piwocka, Katalog arrasów króla Zygmunta Augusta, Kraków 2017
4. S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), WHP, t. 4, rozdz. 1-2, Kraków 2000
5. Wawel 1000-2000.Wystawa jubileuszowa; t.1: Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry; t. 3: Ilustracje, Kraków 2000
6. Testament Zygmunta Augusta, oprac. Antoni Franaszek, O. Łaszczyńska, E. S. Nahlik, Kraków 1975 
7. Ryszard Skowron, Wawel. Kronika dziejów, t.1, Zamek Królewski na Wawelu, 2001
8. Michał Rożek, Złoty wiek w [Dzieje narodu i Państwa Polskiego], Kraków 1991

wawel.krakow.pl