Augustów, 7 maja 2020 r.

 AGP.6733.2.2020

 OBWIESZCZENIE

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pani Elżbiety Wewiórskiej, działającej z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie i rozbudowie masztu z odciągami (w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy posadowienia wyciągu narciarstwa wodnego na jeziorze Necko w Augustowie) na działce o numerze geodezyjnym 4959 obręb 2 w Augustowie, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 22 maja 2020 r. można zapoznać się w tut. Urzędzie ul. 3 Maja 60 (w tym telefonicznie pod numerem 694 362 262), z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk